You are here

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ชั้นปีที่ 1 (รหัส 64 เท่านั้น !!!)

ประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 1 (รหัส 64 เท่านั้น !!!) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ที่มีความประสงค์ขอรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

ขั้นตอนการสมัคร :

  1. ศึกษารายละเอียด / คุณสมบัติผู้สมัครขอรับทุนและหลักฐานประกอบการสมัคร
  2. ขอรับใบสมัครได้ที่งานกิจการนักศึกษา อาคารหอพักแพทย์ชั้น 1 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี หรือ   Download ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาได้ที่เว็บไซต์งานกิจการนักศึกษา  (https://www.rama.mahidol.ac.th/studentaffairs/th/download ) 🛎 หรือ scan QR Code ข้างล่างนี้
  3. เตรียมหลักฐานประกอบการสมัครทุนการศึกษาต่างๆ ให้ครบถ้วน
  • บันทึกไฟล์เป็น .PDF
  • ตั้งชื่อไฟล์ เช่น 6402001_ตามด้วยชื่อสกุล
  • ลงนามรับสำเนา  ทุกฉบับ!! ย้ำว่ารับรองสำเนาทุกฉบับ
  • รวม file เป็น PDF ไฟล์เดียวเท่านั้น !!
  1. กรอกแบบฟอร์มใบสมัครขอรับทุนการศึกษา

**หมายเหตุ : สามารถกรอกใบสมัครใน iPad หรือ tablet

  1. ส่งใบสมัครและหลักฐานประกอบการสมัคร

E-mail : ramasamahidol@gmail.com

ระยะเวลาการสมัคร : เปิดรับสมัคร พร้อมส่งใบสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 31 สิงหาคม 64

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :

พี่โบว์  สุลีกร งานกิจการนักศึกษา อาคารหอพักแพทย์ชั้น 1

โทร 02-201 1011, 2445 หรือ Line ID: bowchom-on

**********************************

 
งานกิจการนักศึกษา
โทรศัพท์ 02-201-1056  FAX 02-201-1158