เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2567 เวลา 11.00 น. คณะดูงานจาก หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้นำทางการแพทย์ รุ่นที่ 1 (ปนพ.1)...

 

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.00 น. คณะดูงานจาก หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่...

 

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 11.00 น.คณะดูงานจาก Showa University, Japan

 

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 11.15 น. คณะดูงานจาก University of Gothenburg, Kingdom of Sweden

 

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2566 เวลา 8.00 น. คณะดูงานจาก หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริห...

 

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 9.15 น.  คณะดูงานจาก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

 

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00 น.  คณะดูงานจาก สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาต...

 

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562  คณะดูงานจาก มหาวิทยาลัยเอมโมรี (Emory University) สหรัฐอเมริกา มาศึกษาดูงานที่หน่วยห้อง...

 

ตามที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี กำหนดรับการตรวจประเมินเพื่อขอรับรองหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรั...

 

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เวลา 11.00 น. ได้มีนักศึกษาแพทย์ จากรัฐจอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา มาศึกษาดูงานที่หน่วยห้องปฏ...

 

เมื่อวันที่ 3 เม.ย. 2561 ได้จัดกิจกรรม “ตามรอยการะเกดแห่งบุพเพสันนิวาส : การแพทย์ โภชนาการ และสุขอนามัย”...

 

เมื่อวันที่ 21-22 มีนาคม 2561 เวลา 8.00 - 16.00 น. หน่วยห้องปฏิบัติการทักษะทางคลินิกได้จัดอบรม...