ประวัติความเป็นมา

         หน่วยห้องปฏิบัติการทักษะทางคลินิก งานบริหารทรัพยากรการเรียนรู้ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ดำเนินการจัดตั้งขึ้นโดยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิดี สำนักงานการศึกษาเพื่อตอบสนองนโยบายพันธกิจด้านการศึกษา  เมื่อวันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2553 โดยมีงานบริหารทรัพยากรการเรียนรู้เป็นผู้รับผิดชอบและดำเนินงาน เพื่อให้เป็นศูนย์กลางการจัดการเรียนการสอนและการสอบทางด้านการฝึกปฏิบัติการทักษะทางคลินิกสำหรับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  พยาบาลศาสตรบัณฑิตและวิทยาศาสตร์สุขภาพ รวมถึงบุคลากรทางด้านสุขภาพของคณะฯ โดยมีสำนักงานและสถานที่ให้บริการอยู่ที่อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ชั้น 3 ห้องปฏิบัติการ 304 - 308, 310 - 314  และ ชั้น 9  ห้อง 904  การให้บริการประกอบด้วย สถานที่ห้องฝึกปฏิบัติการ หุ่นจำลองทางการแพทย์ เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆและฐานข้อมูลผู้ป่วยจำลอง