โครงการจัดเตรียมผู้ป่วยจำลองและการเปิดให้บริการฝึกกับผู้ป่วยจำลอง

ผู้ป่วยจำลองคืออะไร
.     ผู้ป่วยจำลอง หมายถึง ผู้ที่ทำหน้าที่หรือแสดงตัวว่าเป็นผู้ป่วยเพื่อให้นักศึกษาฝึกซักประวัติหรือตรวจร่างกาย โดยทั่วไปมักจะเป็นผู้ที่สบายดี และได้รับการฝึกฝนให้แสดงบทบาทผู้ป่วย หรืออาจจะเป็นผู้ป่วยจริงที่ไม่มีอาการที่รุนแรงมาก และเต็มใจให้นักศึกษาได้ฝึกซักประวัติและตรวจร่างกาย

ทำไมต้องมีผู้ป่วยจำลอง
.     ในการเรียนการสอนทางคลินิกนั้นนอกจากการเรียนการสอนจากบทเรียนในชั้นเรียนและตำราต่างๆ ตลอดจนการฝึกปฏิบัติหัตถการกับหุ่นจำลองและวัสดุอุปกรณ์เสมือนจริงแล้ว การที่นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติทักษะการซักประวัติตรวจร่างกายเพื่อวินิจฉัยโรคการดูแลรักษาและการให้คำปรึกษากับผู้ป่วยจำลอง เป็นการฝึกประสบการณ์ทางคลินิกอีกวิธีหนึ่งที่จำลองลักษณะอาการของโรคต่างๆเสมือนเป็นผู้ป่วยจริง ซึ่งจะทำให้นักศึกษาเกิดทักษะความชำนาญในการชักประวัติและตรวจวินิจฉัยโรคก่อนที่จะไปฝึกปฏิบัติกับผู้ป่วยจริงต่อไป ผู้ป่วยจำลองดังกล่าวจะเป็นผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงหรืออาจเป็นผู้ป่วยจริงที่ทำการรักษาจนไม่ต้องนอนรักษาในโรงพยาบาลแล้ว ซึ่งสามารถที่จะใช้ผู้ป่วยดังกล่าวในการฝึกทักษะทาางคลินิกได้ เช่น การฟังเสียงหัวใจของผู้ป่วยที่มีประวัติเป็นโรคหัวใจ ผู้ป่วยที่มีภาวะความดันโลหิตสูง ผู้ที่เคยตั้งครรภ์และคลอดบุตร เป็นต้น ซึ่งต้องผ่านการฝึกและการทดสอบการเป็นผู้ป่วยจำลองจากอาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาแล้ว จะช่วยทำให้นักศึกษาที่จะจบไปเป็นแพทย์ พยาบาลและนักแก้ไขความผิดปกติของการสือความหมายเกิดทักษะความชำนาญและมีความมั่นใจมากขึ้นในการตรวจวินิจฉัยดูแลรักษาและให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ป่วย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ทั้งต่อตัวนักศึกษาและผู้ป่วยจริงที่จะได้รรับการตรวจวินิจฉัยและดูแลรักษาอย่างถูกต้องไม่ทำให้เสียเวลาและโอกาสในการรักษา