You are here

บริการ

การให้บริการจัดการเรียนการสอนด้วยสถานการณ์จำลองเสมือนจริง (Simulation)

       ห้องปฏิบัติการทักษะทางคลินิก ปัจจุบัน รศ.นพ.ธีรภัทร ยิ่งชนม์เจริญ  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาและวิจัย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีเป็นผู้กำกับดูแล  ได้ดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่พร้อมทั้งจัดหาหุ่นจำลอง เครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย ไว้คอยให้บริการสำหรับการจัดการเรียนการสอนด้วยสถานการณ์จำลองเสมือนจริง ซึ่งปัจจุบัน ประกอบด้วย
หุ่นจำลองสำหรับการวินิจฉัยความผิดปกติของโรคหัวใจและปอด(Sim Harvey)
ระบบฝึกปฏิบัติการทางคลินิกแบบหน้าจอสัมผัส(Body Interact)
หุ่นฝึกทักษะอัลตร้าซาวด์เสมือนจริง(Sim Ultrasound)
หุ่นฝึกกู้ชีพขั้นสูงสำหรับเด็ก(Sim Baby/Sim Junior)

Sim Harvey

Body Interact

Sim Ultrasound

Sim Junior

Sim Baby

 

หน่วยห้องปฏิบัติการทักษะทางคลินิก    

อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ชั้น 3

270 โรงพยาบาลรามาธิบดี ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400  โทรศัพท์: 0-2201-1738

 ห้องฝึกปฏิบัติการทักษะทางคลินิก คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี  Skill Lab RAMA