ผังห้องและอัตราค่าบริการ

 

ห้อง 904 พื้นที่ 520 x 648 cm.

 

อัตราค่าใช้บริการห้องปฏิบัติการทักษะทางคลินิก

ห้อง อัตราค่าบริการ (บาท)
1 ชม. 4 ชม. 8 ชม.
304 170 650 1000
305 170 650 1000
306 170 650 1000
307 170 650 1000
308 170 650 1000
310-311 390 1560 2400
312-313 390 1560 2400
314 170 650 1000
904 325 1300 2000

 

อัตราค่าโสตทัศนูปกรณ์ / ห้อง

1 ชม.   200 บาท
4 ชม.   800 บาท
8 ชม.   1600 บาท

 

หมายเหตุ
-  การใช้ห้องในกรณีต่อไปนี้ให้ได้รับส่วนลด
     1. การเรียนการสอน หรือกิจกรรมที่เป็นภารกิจปกติของคณะฯ ให้ยกเว้นค่าบำรุงห้องประชุมและค่าบำรุงโสตทัศนูปกรณ์
     2. การใช้ห้องสำหรับกิจกรรมต่างๆ โดยภาควิชา/หน่วยงานภายในคณะฯ ที่มีรายได้จากการจัดประชุมดังกล่าว ให้ลดค่าบำรุงห้องประชุม และค่าบำรุงโสตทัศนูปกรณ์ร้อยละ 50 ของราคาที่กำหนด
     3. การใช้ห้องสำหรับกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานอื่นๆ ในมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งไม่มีรายได้จากการจัดประชุมดังกล่าว ให้ลดค่าบำรุงห้องประชุมร้อยละ 50 ของราคาที่กำหนด แต่คิดค่าบำรุงโสตทัศนูปกรณ์เต็มอัตรา
     4. การใช้ห้องสำหรับกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานอื่นในมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งมีรายได้จากการจัดประชุมดังกล่าว ให้ลดค่าบำรุงห้องประชุมร้อยละ 30 ของราคาที่กำหนด แต่คิดค่าบำรุงโสตทัศนูปกรณ์เต็มอัตรา

เวลาการใช้ห้องประชุมที่เกินครึ่งชั่วโมงให้ปัดเศษเป็นหนึ่งชั่วโมง โดยให้คิดค่าบำรุงห้องประชุมและค่าบำรุงโสตทัศนูปกรณ์เพิ่มเป็นรายชั่วโมงตามอัตราค่าบำรุงห้องประชุม และอัตราบำรุงโสตทัศนูปกรณ์

อ้างอิง
-  หลักเกณฑ์และอัตราค่าบำรุงห้องประชุมอาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์ และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี พ.ศ.2555