ระเบียบการขอใช้บริการหน่วยห้องปฏิบัติการทักษะทางคลินิก

                   หน่วยห้องปฏิบัติการทักษะทางคลินิกเป็นหน่วยให้บริการด้านการเรียนการสอนและการสอบสำหรับนักศึกษาแพทย์ นักศึกษาพยาบาล นักศึกษาหลักสูตรอื่นๆ และบุคลากรคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี โดยให้บริการห้องฝึกปฏิบัติการและห้อง  Medical Simulation Room พร้อมทั้งหุ่นจำลองและวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนการสอนและการสอบตามพันธกิจหลัก การศึกษาของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

1. ระเบียบการจองห้อง

          1.1. ติดต่อประสานงานเบื้องต้นด้วยตนเอง หรือทางโทรศัพท์

          1.2. แจ้งผู้ใช้บริการ ทำบันทึกยืนยันการขอใช้บริการ

          1.3. การจองห้องสามารถจองล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือน

          1.4. ผู้ใช้บริการต้องระบุวัน เวลา สถานที่การเข้าใช้ จำนวนผู้เข้าใช้ อุปกรณ์ที่ต้องการใช้และชื่อผู้รับผิดชอบพร้อมเบอร์ติดต่อ

2. ระเบียบการให้บริการ การเรียนการสอนและการสอบหน่วยห้องปฏิบัติการทักษะทางคลินิก

          2.1. ติดต่อประสานงานเบื้องต้นด้วยตนเอง หรือทางโทรศัพท์

          2.2. แจ้งผู้ใช้บริการ ทำบันทึกยืนยันการขอใช้บริการอย่างน้อย 1 เดือน พร้อมระบุวัน เวลา สถานที่ที่ชัดเจน

                   2.2.1. วันจัดเตรียมสถานที่ วันสอบ ต้องมีเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานที่รับผิดชอบ

                   2.2.2. แผนผังการจัดเตรียมสถานที่ แผนผังการจัดสอบ

                             2.2.2.1. ติดต่อประสานงานเบื้องต้นด้วยตนเอง หรือทางโทรศัพท์

                             2.2.2.2. จำนวนรูปแบบห้องในการจัดเตรียมและจัดสอบ

                             2.2.2.3. ขนาดในการสร้างห้องจากแผ่น Partition

                             2.2.2.4. รายละเอียดที่ชัดเจน เช่น โต๊ะ เก้าอี้ เตียง ปลั๊ก

                             2.2.2.5. ต้องมีเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานที่รับผิดชอบ

หมายเหตุ : 1. กรณีในการจัดห้องเรียน ห้องสอบ ขอความกรุณาส่งเจ้าหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบมาดูรูปแบบการจัดในระหว่างการจัดสถานที่

2. หากไม่มีเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานที่รับผิดชอบ มาดูรูปแบบการจัดในระหว่างการจัดสถานที่ถือว่ารูปแบบที่ทางหน่วยฯ ได้จัดตามแผนผังนั้น ถูกต้องโดยไม่มีการแก้ไขใดๆทั้งสิ้นในภายหลัง

    2.2.3. วัสดุอุปกรณ์

                             2.2.3.1. ติดต่อประสานงานเบื้องต้นด้วยตนเอง หรือทางโทรศัพท์

                             2.2.3.2. ระบุจำนวนวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องการใช้ให้ชัดเจน

                             2.2.3.3. ต้องมีเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานที่รับผิดชอบ มาตรวจเช็ควัสดุอุปกรณ์ที่ต้องการใช้ กับเจ้าหน้าที่หน่วยฯก่อน 1 วัน

          2.3. บันทึกการขอเจ้าหน้าที่หน่วยห้องปฏิบัติการทักษะทางคลินิก

                   2.3.1. ติดต่อประสานงานเบื้องต้นด้วยตนเอง หรือทางโทรศัพท์

                   2.3.2. ต้องทำบันทึก ถึงหัวหน้างานบริหารทรัพยากรการเรียนรู้

                   2.3.3. หากในวันดังกล่าว เจ้าหน้าที่หน่วยฯติดภารกิจต่างๆทางหน่วยฯ จึงมีความจำเป็นที่จะไม่ส่งเจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติงานได้ครบตามที่ขอมา

3. การยืม คืน หุ่นจำลองและวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ของหน่วยห้องปฏิบัติการทักษะทางคลินิก

          3.1. ติดต่อประสานงานเบื้องต้นด้วยตนเอง หรือทางโทรศัพท์

          3.2. ทำบันทึกพร้อมระบุ  หุ่นจำลองและวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ต้องการใช้บริการให้ชัดเจน

          3.3. วันมารับหุ่นจำลองและวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ จะต้องมีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบมาตรวจรับพร้อมเซ็นรับอุปกรณ์ดังกล่าวฯ

          3.4. กรณีเกิดความเสียหายกับ หุ่นจำลองและวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ ผู้ยืมจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบกับความเสียหายที่เกิดขึ้น

4. ระเบียบการใช้ห้องปฏิบัติการทักษะทางคลินิก

          4.1. กรุณาแต่งกายให้สุภาพ ไม่สวมรองเท้าแตะ ไม่นุ่งกางเกงหรือกระโปรงสั้นมากเกินไป

          4.2. ไม่นำอาหารและเครื่องดื่มเข้ามาในบริเวณห้องเรียน 

          4.3. กรุณาปิดเครื่องมือสื่อสารในระหว่างการเรียนการสอนและการสอบ

          4.4. ห้ามส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น

          4.5. ห้ามขีดเขียนข้อความใดๆลงบนโต๊ะเรียน หุ่นจำลองและอุปกรณ์ทางการแพทย์

          4.6. โปรดรักษาความสะอาดหุ่นจำลองและอุปกรณ์ภายในห้องเรียน

          4.7. เมื่อมีหุ่นจำลองหรืออุปกรณ์ใดๆชำรุดเสียหายกรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่โดยทันที

          4.8. ห้ามนำอุปกรณ์ใดๆที่เป็นทรัพย์สินของหน่วย Skill lab ออกนอกบริเวณห้องเรียนโดยเด็ดขาด

          4.9. กรุณาปิดไฟ ปิดแอร์ทุกครั้งหลังใช้บริการ

          4.10. หากต้องการใช้บริการห้องเรียน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ หรือโทร 1738

5. การขอใช้บริการห้อง หุ่นจำลองและวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ นอกเวลาราชการ

          5.1. ติดต่อประสานงานเบื้องต้นด้วยตนเอง หรือทางโทรศัพท์

          5.2. ต้องทำบันทึกการขอใช้บริการห้อง หุ่นจำลองและวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ พร้อมระบุวัน เวลา สถานที่ที่ชัดเจน

6. ผู้มีสิทธิ์เข้าใช้บริการห้องปฏิบัติการทักษะทางคลินิก

          6.1. อาจารย์แพทย์ อาจารย์พยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

          6.2. แพทย์ พยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

          6.3. นักศึกษาแพทย์ นักศึกษาพยาบาลและนักศึกษาหลักสูตรอื่นๆ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

          6.4. บุคลากร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี