You are here

นักศึกษาแพทย์ จากรัฐจอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา มาศึกษาดูงานที่หน่วยห้องปฏิบัติการทักษะทางคลินิกเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เวลา 11.00 น. ได้มีนักศึกษาแพทย์ จากรัฐจอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา มาศึกษาดูงานที่หน่วยห้องปฏิบัติการทักษะทางคลินิก ได้เข้าชม Sim Baby , Sim Junior , Sim Man , Sim Harvey , Sim Mom , Sim Untrasound โดยมีอาจาร์อุเทน ปานดี นำชมการเข้าศึกษาดูงานครั้งนี้

หน่วยห้องปฏิบัติการทักษะทางคลินิก    

อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ชั้น 3

270 โรงพยาบาลรามาธิบดี ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400  โทรศัพท์: 0-2201-1738

 ห้องฝึกปฏิบัติการทักษะทางคลินิก คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี  Skill Lab RAMA