กฏหมายไทยและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยในคน

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเรื่อง กฏหมายไทยและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยในคน
ถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Fanpage หน่วยจริยธรรมการวิจัยในคน ในวันที่ 14 มิถุนายน 2565 เวลา 12.00-13.00 น.
บรรยายโดย ผศ. ดร. นพ.ชูศักดิ์ โอกาศเจริญ
สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมโดยสแกน QR Code ในโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ หรือ
https://forms.gle/D6MeKtjbz8Duz4m96
การลงทะเบียน ขอให้ระบุ ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) เพื่อลงฐานข้อมูลบันทึกชั่วโมงและให้ใบ Certificate ต่อไป