ผลงานวิจัย ปี 2537/1994

ปีที่ตีพิมพ์
ชื่อผู้วิจัย
ชื่อเรื่อง
ตีพิมพ์
2537/1994
Sorachaimetha  P.
Pitakjaroen  M.
Laopaisanwanithsiri  N. 
The Ratio of Upper/Lower Segment in The Thai Children.
J Thai Rehabil 1994;4(1):17-22.
2537/1994
Jitpraphai  C.
Prachathamrong  P.
Chira-Adisai  W. 
Subclinical carpal tunnel syndrome in hospital staff.
J Med Assoc Thai 1994;77(10):517-9.