ผลงานวิจัย ปี 2535/1992

ปีที่ตีพิมพ์
ชื่อผู้วิจัย
ชื่อเรื่อง
ตีพิมพ์
2535/1992
Poosiripinyo  E.
Pitakjaroen  M.
Prachathamrong  P.
Jitpraphai  C.
Preechasuk  S.
Base Gait of Normal Thai Children and Young Adults.
J Thai Rehabil 1992;1(3): 23-27.