ความรู้เพื่อจิตแพทย์

Enuresis เป็นปัญหาที่พบบ่อยในการดูแลสุขภาพเด็กและวัยรุ่น มีผลกระทบต่อพัฒนาการด้านจิตใจ โดยเฉพาะการพัฒนา self-esteem...

กลุ่มอาการเนื่องจากการขาดสุรา (alcohol withdrawal syndrome) เป็นกลุ่มอาการที่เกี่ยวข้องกับ การเปลี่ยนแปลง ในหน้าที่ของระบบประสาทส่วนกลาง...

Adolescence คือ transition pariod ระหว่าง childhood และ adulthood ซึ่งจะมีการพัฒนาทั้งทางด้าน biological psychological และ social อย่างมาก...