คู่มือการดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชสำหรับแพทย์

 
 
บรรณาธิการ: ศ.นพ.มาโนช หล่อตระกูล ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
จัดพิมพ์โดย:  กรมสุขภาพจิตพ.ศ. 2544
 
เอกสารอยู่ในรูปแบบ PDF ท่านสามารถอ่านเนื้อหาได้โดยใช้โปรแกรม acrobat reader ซึ่ง download ได้ ที่ adobe.com