You are here

ในวันที่ 13 - 15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี โดยผู้เข้าร่วมอบมทุกท่านจะต้องผ่านการ อบรมนพลักษณ์ขั้นพื้นฐานมาก่อน

ค่าอบรมตลอดโครงการ 35,000 บาท (เป็นค่าอบรมพร้อมอาหารและที่พักรวมทั้งหมด 13 วัน) รับจำนวนจำกัด 35 ท่าน 

เนื่องจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มีพันธกิจสำคัญในด้านการเรียนการสอน และบริการวิชาการ...

งาน Open house ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 2 สิงหาคม 2557 ที่ห้องประชุม 910C อาคารเรียน...

ภาควิชาขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์พิชัย อิฎฐสกุล ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์...

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์รณชัย

 ในโอกาสได้รับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2556

ประชุมวิชาการ ภาควิชาจิตเวช รพ.รามาธิบดี ครั้งที่ 2

 Rama Psychiatry Update 2014 ระหว่างวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2557

ขั้นตอนการมาตรวจทั่วไป และสำหรับผู้ป่วยเด็ก

ตำราซาเทียร์ จิตบำบัด และการพัฒนา ตนเอง

ตำราซาเทียร์ จิตบำบัด และการพัฒนา ตนเอง