แนะนำตำราใหม่ ตำรา Satir Banne

          จัดทำโดยภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เราต้องการเผยแพร่ความรู้ที่ถูกต้อง และทันสมัยในการช่วยปัญหาสุขภาพง่ายๆในชีวิตประจำวันให้แก่สาธารณชน อย่างไรก็ตามควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ เมื่อปัญหาที่กำลังประสบมีมากกว่าความรู้จากสื่อนี้จะช่วยได้

          บทความนี้ได้จัดทำทั้งภาษาอังกฤษ (we also have some English pages ) และภาษาไทยซึ่งถือเป็นลิขสิทธิ์ของผู้จัดทำ การนำบทความไปใช้เป็นประโยชน์ ควรมีการขออนุญาต ผู้จัดทำ ก่อน