จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น

Enuresis เป็นปัญหาที่พบบ่อยในการดูแลสุขภาพเด็กและวัยรุ่น มีผลกระทบต่อพัฒนาการด้านจิตใจ โดยเฉพาะการพัฒนา self-esteem...

Adolescence คือ transition pariod ระหว่าง childhood และ adulthood ซึ่งจะมีการพัฒนาทั้งทางด้าน biological psychological และ social อย่างมาก...