งานศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 4 ครบ 50 ปี หลังสำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 
 
งานศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 4 ครบ 50 ปี หลังสำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
              สมาคมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ร่วมกับศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 4 ได้ร่วมจัดงานศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 4 ครบ 50 ปี หลังสำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความผูกพันและความสามัคคีที่มีต่อกันมายาวนานให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นโอกาสอันดีที่ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี อาจารย์แพทย์ รวมทั้งศิษย์ปัจจุบัน ได้ร่วมกันสานสัมพันธ์อันดี พบปะสังสรรค์รำลึกถึงความหลังและร่วมรับประทานอาหารด้วยกัน  อีกทั้งได้รับความสนุกสนานอย่างเป็นกันเองของพี่ๆ น้องๆร่วมสถาบันในบรรยากาศที่อบอุ่นเป็นโอกาสอันดีที่ได้กระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น พร้อมทั้งได้ทราบวิสัยทัศน์ การพัฒนา และความก้าวหน้าของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามมาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดลในปัจจุบันด้วย เมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม พ.ศ.2567  ระหว่างเวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี โดยในงานดังกล่าวศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 4 ยังได้มอบเงินสนับสนุนให้กับคณะฯ และสมาคมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ดังนี้ 
        - มอบเงินสนับสนุนทุนการศึกษาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 1,352,600 บาท 
        - มอบเงินสนับสนุนสมาคมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี 100,000 บาท  
          รับมอบโดย ศ.คลินิก นพ.อาทิตย์ อังกานนท์ ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 15  
          คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล