งานเสวนา "Unveiling the Wellness Beyond Medical Practice" แพทย์รามาธิบดีไม่ได้มีดีเฉพาะความเป็นเลิศในด้านการรักษา

 
 
งานเสวนา "Unveiling the Wellness Beyond Medical Practice" แพทย์รามาธิบดีไม่ได้มีดีเฉพาะความเป็นเลิศในด้านการรักษา และพิธีมุทิตาจิตอาจารย์แพทย์รามาธิบดีอาวุโส 
วันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 15.00-17.30 น. ณ ห้องประชุม 810 AB ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ร่วมเสวนาโดย    
นพ.มานพ  ฉลาดธัญญกิจ 
        นายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดมุกดาหาร ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดีดีเด่น ประจำปี 2566 ด้านบริหาร 
นพ.วี  โรจนศิรประภา 
        ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางบ่อ สมุทรปราการ และรองนายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดสมุทรปราการ 
ดร. นพ.นวนรรน  ธีระอัมพรพันธุ์ 
        รองคณบดีฝ่ายปฏิบัติการ และอาจารย์สาขาวิชาสารสนเทศสุขภาพ 
        ภาควิชาระบาดวิทยาคลินิคและชีวสถิติ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

ดร. นพ.พีร์ วิทูรพณิชย์  
      รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ และรองผู้อำนวยการฝ่ายคุณภาพ โรงพยาบาลหัวเฉียว 
พญ.สิวินีย์ เบญจกุล  
       กุมารแพทย์ ศูนย์บริการสาธารณสุข 56  สำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร และนักลงทุนหุ้นเน้นคุณค่า 

พญ.สมิตดา สังขะโพธิ์  
       แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู sport specialist
พิธิกรโดย  
พญ.กฤติกา โคตรทอง และ นพ.เอกพงษ์ ฟูสุวรรณกายะ