โครงการทัศนศึกษาอาจารย์อาวุโสและศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ครั้งที่ 23

 
 
 
     โครงการทัศนศึกษาอาจารย์อาวุโสและศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ครั้งที่ 23. 
                 สมาคมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ซึ่งได้ก่อตั้งและดำเนินการมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2522 นับเป็นเวลา 45 ปี แล้ว มีเป้าหมายในการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์เก่า  อาจารย์แพทย์ และกับศิษย์ปัจจุบัน ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมกิจการที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ  ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ในอ.บางละมุง จ.ชลบุรี ร่วมกับคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ได้จัด “โครงการทัศนศึกษาอาจารย์อาวุโสและศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ครั้งที่ 23” เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2567  ระหว่างเวลา 06.30-19.30 น. ณ โรงพยาบาลบางละมุง-สวนนงนุชพฤกษศาสตร์ จ.ชลบุรี โดยมี นพ.วิชัย ธนาโสภณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางละมุง จ.ชลบุรี และนพ.ชาญชัย ลิ้มธงเจริญ  รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลบางละมุง จ.ชลบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบางละมุง ให้การต้อนรับและดูแลอย่างอบอุ่น  โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์แพทย์ และศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ได้สร้างความใกล้ชิด ผูกพัน และสนิทสนมกันมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นโอกาสอันดีให้ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดีแสดงความกตัญญูกตเวทิตาแก่อาจารย์แพทย์อาวุโสพร้อมกับการเรียนรู้ในสถานที่ ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ และทางธรรมชาติในจังหวัดชลบุรีซึ่งมีชื่อเสียงเป็นอย่างยิ่ง