งานปาฐกถารจิต บุรี ครั้งที่ 34 ประจำปี 2566

ขอเรียนเชิญอาจารย์แพทย์ ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี และผู้ที่สนใจ ทุกท่านเข้าร่วม 
ปาฐกถารจิต บุรี ครั้งที่ 34 ประจำปี 2566  
องค์ปาฐก ศ. นพ.สุรเดช หงส์อิง ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 17  
หัวหน้าสาขาโลหิตวิทยาและมะเร็งวิทยา
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

เรื่อง "นวัตกรรมกับการต่อยอด"  
From Innovation to Entrepreneurship and Policy Advocacy  
วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2566  เวลา 10.30 – 12.00 น. 
ณ ห้องPlenary room โรงแรมแบงค็อก แมริออท มาคีส์ ควีนส์ปาร์ค กรุงเทพฯ