งานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ประจำปี 2565

สมาคมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี มีความยินดี ขอเรียนเชิญอาจารย์แพทย์รามาธิบดี 
ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี และนักศึกษาแพทย์รามาธิบดีทุกท่าน เข้าร่วมงาน

งานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ประจำปี 2565
"เพราะคิดถึง จึงมาหา"  Cool blue party…Let’s be cool
ในวันเสาร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ.2565 ระหว่างเวลา 15.00 – 21.30 น.
ณ ห้องประชุม 910 ABC ชั้น 9  ,ห้องประชุม 810 AB ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์
และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี     
เจ้าภาพโดย : ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 32  เจ้าภาพร่วมโดย : ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 2, 12 , 22 , 42

Dress up theme : Cool blue