อบรมเชิงปฏิบัติการ

การบริหารคณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีสู่ความเป็นเลิศ
วัตถุประสงค์
1.สร้างความรู้ ความเข้าใจแนวคิดหลักการระบบบริหารจัดการเพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศในภาพรวม(เกณฑ์TQA/EdPEx) 
2.ทราบแนวทางการนำเกณฑ์TQA/EdPEx ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการหน่วยงาน
วันเดือนปีที่จัดงาน
วันที่ 2,18,30 กันยายน 2558
สถานที่จัดงาน
อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
วิทยากร
อาจารย์ศุภชัย เมืองรักษ์