งานมหกรรมคุณภาพ

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมีวิสัยทัศน์ว่า “คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นสถาบันทางการแพทย์ชั้นนำในระดับสากล”  ดังนั้นเพื่อให้บุคลากรของคณะฯ พร้อมที่จะร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาสู่วิสัยทัศน์ร่วมกันและรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากภายนอกองค์กรตลอดเวลา  โดยคณะฯ เล็งเห็นว่าระบบคุณภาพเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนางานด้านต่างๆ ให้บรรลุเป้าหมาย  คณะฯ จึงได้กระตุ้นจุดกระแสและสร้างพลังขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ พร้อมทั้งสนับสนุนกระบวนการพัฒนาคุณภาพอย่างมีส่วนร่วมและต่อเนื่อง ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างสรรค์นวัตกรรม ของหน่วยงานต่างๆ ภายในคณะฯ โดยการจัดโครงการมหกรรมคุณภาพ (Quality Conference) ขึ้นเป็นประจำทุกปี

วัตถุประสงค์

1.เพื่อรวบรวมและเผยแพร่ผลงานพัฒนาคุณภาพในงานประจำของบุคลากรทุกระดับของภาควิชา/หน่วยงาน

2.เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาคุณภาพ