ติดต่อ

งานพัฒนาคุณภาพงาน  สำนักงานคณบดี
 

งานพัฒนาคุณภาพงาน สำนักงานคณบดี
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล

ชั้น 6 อาคารบริหาร  270 ถนนพระราม 6 เเขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2201 2172
หมายเลขโทรสาร (Fax) : 0 2201 2294
QFRAMA@Gmail.com
http://www.facebook.com/Rama.QualityDevelopment