You are here

บุคลากร

alt
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงมะลิ รุ่งเรืองวานิช
ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายคุณภาพ
โทรศัพท์ : 0 2201 2387
 
alt
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อนุชิต ปุญญทลังค์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายคุณภาพ
โทรศัพท์ : 0 2201 2155
 
alt
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ภูริช ประณีตวตกุล
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายคุณภาพ
โทรศัพท์ : 0 2201 1515
 
alt
ดร.สดศรี พูลผล
ตำแหน่ง : หัวหน้างานพัฒนาคุณภาพงาน
โทรศัพท์ : 0 2201 2172
 
alt
คุณโศจิส จันทนาพฤกษ์
ตำแหน่ง : นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ
โทรศัพท์ : 0 2201 2792
 
alt
คุณนิยตา อนันตทรัพย์
ตำแหน่ง : นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ
โทรศัพท์ : 0 2201 2719
 
alt
คุณนัฐศิริ เปี่ยมเจริญพร
ตำแหน่ง : นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ
โทรศัพท์0 2201 2793
 
alt
ว่าที่ร้อยตรีสมทัศน์ มั่นคง
ตำแหน่ง : นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ
โทรศัพท์ : 0 2201 2225
 
alt
คุณพัชนี จันทรัตน์
ตำแหน่ง : นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ
โทรศัพท์ : 0 2201 2467
 
alt
คุณสมโภชน์ จงรักษ์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ : 0 2201 2155
 
alt
คุณฐิติรัตน์ ห้อยมาลา
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ : 0 2201 2155
 
alt
คุณกชนล ศิริหล่อ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ : 0 2201 2793
 
 
งานพัฒนาคุณภาพงาน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-2172  โทรสาร 02-201-2294