นโยบายและวัตถุประสงค์คุณภาพ

นโยบายคุณภาพ งานพัฒนาคุณภาพงาน สำนักงานคณบดี

  มุ่งมั่นให้บริการและสนับสนุนหน่วยงานต่างๆ ในคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ในด้านพัฒนาคุณภาพงาน ด้วยกระบวนการที่มีคุณภาพ ทันสมัย และทันสถานการณ์

  มุ่งมั่นยกระดับระบบบริหารคุณภาพของงานพัฒนาคุณภาพงาน สำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากล และมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์คุณภาพ งานพัฒนาคุณภาพงาน สำนักงานคณบดี

  ผู้รับบริการจากงานของงานพัฒนาคุณภาพงาน สำนักงานคณบดี มีความพึงพอใจในคุณภาพ ความทันสมัย และความทันเวลา ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 85

  ผลการดำเนินงานบริการและสนับสนุนตามภารกิจของงานพัฒนาคุณภาพงาน สำนักงานคณบดี สอดคล้องตามแผนปฏิบัติการประจำปี ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90

  หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ปรับปรุงกระบวนการทำงาน ปฏิบัติตามแผน และมีผลลัพธ์อย่างน้อยปีงบประมาณละ 1 เรื่อง