You are here

นโยบายคุณภาพ

นโยบายคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

  มุ่งมั่นให้บริการและสนับสนุนหน่วยงานต่างๆ ในคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ในด้านพัฒนาคุณภาพงาน ด้วยกระบวนการที่มีคุณภาพ ทันสมัย และทันสถานการณ์

  มุ่งมั่นยกระดับระบบบริหารคุณภาพของงานพัฒนาคุณภาพงาน สำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากล และมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

 
งานพัฒนาคุณภาพงาน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-2172  โทรสาร 02-201-2294