ถาม-ตอบ ความรู้เรื่องเกณฑ์และเครื่องมือคุณภาพ

ขอเชิญชวนบุคลากรในคณะฯ ร่วมตอบคำถามเสริมพลังสร้างความรู้ในเรื่องเกณฑ์และเครื่องมือคุณภาพชิงรางวัล

เกณฑ์

1. ผู้ตอบแบบสอบถามต้องเป็นบุคลากรในคณะฯ เท่านั้น

2. คำถามประจำเดือนมีจำนวน 10 ข้อ ต้องตอบคำถามทุกข้อ เพียง 1 ครั้งเท่านั้น กรณีตอบมากกว่า 1 ครั้ง ขออนุญาตนับผลครั้งแรกเพียงครั้งเดียว

3.่ บุคลากรต้องตอบคำถามถูกอย่างน้อย 8 ข้อ หรือร้อยละ 80 ขึ้นไปจึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์

4. บุคลากรที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลต้องผ่านเกณฑ์ และมีคะแนนสูงที่สุดในรอบเดือนนั้น ๆ หากมีผู้ตอบได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน หน่วยงานจะจับฉลากมอบรางวัลจำนวน 1 ท่าน

คำถามประจำเดือน

เมษายน (Quality Tool : CQI) <<< คลิกที่นี่
พฤษภาคม (Quality Tool : Kaizen) <<< คลิกที่นี่
มิถุนายน (Quality Criteria : TQA) <<< คลิกที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลประจำเดือน

เมษายน (Quality Tool : CQI) <<< คลิกที่นี่
พฤษภาคม (Quality Tool : Kaizen) <<< คลิกที่นี่
มิถุนายน (Quality Criteria : TQA) <<< คลิกที่นี่