ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา งานพัฒนาคุณภาพงาน

 

          คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ดำเนินการตามพันธกิจหลัก ได้แก่ ด้านการศึกษา ด้านการวิจัย และด้านการดูแลสุขภาพ โดยให้ความสำคัญเรื่องการพัฒนาคุณภาพในการบูรณาการทุกพันธกิจ ของคณะฯ ภาควิชาและหน่วยงานต่าง ๆ นั้น ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดกระบวนการที่มุ่งเน้นความสำเร็จ และมีมุมมองเชิงระบบ คณะกรรมการประจำคณะฯ มีมติเห็นควรให้มีหน่วยงานรองรับภาระงานด้านคุณภาพและประสานภารกิจดังกล่าวข้างต้น จึงได้จัดตั้ง “หน่วยพัฒนาคุณภาพงาน” สังกัดสำนักงานคณบดีขึ้น ภายใต้โครงสร้างภายในคณะฯระดับ “หน่วย” เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2544

 
          ต่อมาคณะฯเล็งเห็นถึงการดำเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพ ควรมีความสอดคล้องกับการพัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัยมหิดล อีกทั้งเพื่อให้การทำงานเกิดผลสัมฤทธิ์ในทางปฏิบัติได้อย่างรวดเร็ว จึงเสนอให้มีการปรับโครงสร้างอย่างเป็นทางการจากมหาวิทยาลัย โดย ยกระดับจาก “หน่วย” เป็น “งาน” ภายใต้ชื่อ “งานพัฒนาคุณภาพงาน” ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2554 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีหน้าที่เป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านคุณภาพ สนับสนุนนโยบายด้านคุณภาพของคณะฯลงสู่การปฏิบัติ พัฒนา ประสานงานและส่งเสริมกิจกรรมคุณภาพให้กับทุกภาควิชา/หน่วยงานของคณะฯ กระตุ้นให้บุคลากรในองค์กรมีความตระหนักด้านคุณภาพสามารถพัฒนางานประจำให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร ปัจจุบันงานพัฒนาคุณภาพงานมีสำนักงานตั้งอยู่ที่อาคารเรียนรวม ชั้น6 โดยมีรองคณบดีฝ่ายคุณภาพ เป็นผู้กำกับดูแล และติดตามระดับนโยบาย มีหัวหน้างานพัฒนาคุณภาพนำนโยบายสู่การปฏิบัติในหน่วยงานเพื่อให้กระบวนการทำงานด้านคุณภาพของคณะฯมีประสิทธิภาพมากที่สุด