You are here

ทำเนียบผู้บริหาร

alt
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงมะลิ รุ่งเรืองวานิช
ดำรงตำแหน่ง : 2552-ปัจจุบัน
 
alt
ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์
ดำรงตำแหน่ง : 2548-2552
 
alt
ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ครรชิตเทพ ตั่นเผ่าพงษ์
ดำรงตำแหน่ง : 2544-2548
 

 

 
งานพัฒนาคุณภาพงาน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-2172  โทรสาร 02-201-2294