อบรมเชิงปฏิบัติการ

เทคนิคการเขียนเรื่องเล่าเร้าพลัง(Narrative Medicine)
วันเดือนปีที่จัดงาน
วันอังคารที่ 21 มกราคม 2557
สถานที่จัดงาน
ณ หน้าห้องประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคาร 1
วิทยากร
รศ. นพ.ชัชวาลย์ ศิลปกิจ ผู้อำนวยศูนย์จิตตปัญญาศึกษา
ผศ. พญ.รพีพร โรจน์แสงเรือง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
อ.วิไล ตั้งปนิธานดี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพและวัฒนธรรม