อบรมเชิงปฏิบัติการ

ถอดบทเรียน
วันเดือนปีที่จัดงาน
วันที่ 18-20 สิงหาคม 2557 และ 18-19 กันยายน 2557
สถานที่จัดงาน
ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์
วิทยากร
อาจารย์สมพร อินทร์แก้ว กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข