อบรมเชิงปฏิบัติการ

การเชื่อมโยงหลักแนวคิด 3P สู่การถ่ายทอดผ่านสื่อวิดีทัศน์
วัตถุประสงค์
1.สร้างความรู้ ความเข้าใจแนวคิดหลักการ 3P 
2.นำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปใช้ในการตัดต่อวิดีทัศน์
วันเดือนปีที่จัดงาน
วันพุธที่ 20 เมษายน 2559
สถานที่จัดงาน
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 318 ชั้น 3อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
วิทยากร
คุณรังสิมา เกียรติยุทธชาติ หัวหน้างานพัฒนาคุณงาน ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์
คุณวชร ไตรยศ งานสื่อสารองค์กร