You are here

ผลงานวิจัยของภาควิชา/อาจารย์ที่ปรึกษา

ผลงานวิจัยของภาควิชา/อาจารย์ที่ปรึกษา

ภาควิชา

                                                                                      วีดีโอ

ภาควิชาพยาธิวิทยา
ภาควิชาระบาดวิทยาคลินิก และชีวสถิติ
ภาควิชารังสีวิทยา
ศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์
(Medical Innovations Development Center : MIND CENTER)
ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา
ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน
อาจารย์ที่เข้าร่วมเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา  
E-Poster งานวิจัยของแต่ละภาควิชาฯ  

 

Elective โครงการต้นกล้ารามาธิบดี
ชั้น 3, 4 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
270 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400. Map : 0-2201-1734  Map  : 0-2201-1734
Map : ratonkla@mahidol.ac.th  Facebook Map