ผลงานวิจัยของภาควิชา/อาจารย์ที่ปรึกษา

ผลงานวิจัยของภาควิชา/อาจารย์ที่ปรึกษา

ภาควิชา

                                                                                      วีดีโอ

ภาควิชาพยาธิวิทยา
ภาควิชาระบาดวิทยาคลินิก และชีวสถิติ
ภาควิชารังสีวิทยา
ศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์
(Medical Innovations Development Center : MIND CENTER)
ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา
ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน
อาจารย์ที่เข้าร่วมเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา  
E-Poster งานวิจัยของแต่ละภาควิชาฯ