ด้าน :งานวิจัยชุมชนและระบบสุขภาพ

รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิจัยโครงการต้นกล้ารามาธิบดี
ที่ สังกัด ชื่อ-นามสกุล : อาจารย์ ภาควิชา ชื่องานวิจัย
1 RA รศ. ดร.ปรียา ลีฬหกุล กลุ่มสาขาวิชาโภชนศาสตร์ Nutritional status in boarding schools.
2 RA ผศ. นพ.ธีรเดช  คุปตานนท์ กุมารเวชศาสตร์ sleep disorders in the school children.
3 RA อ. ดร.นพ.นวนรรน ธีระอัมพรพันธุ์ ระบาดวิทยาคลินิกและชีวสถิติ 1. งานวิจัยเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในทางการแพทย์ (Health information research)
2.Hospital Information System Satisfaction Survey
4 RA ศ. นพ.ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล เวชศาสตร์ชุมชน 1. Road safety
2. Emergency Medical services, long-term care, district health systems.
5 RA ผศ. ดร. นพ.บวรศม ลีระพันธ์ เวชศาสตร์ชุมชน Areas health systems research, healthcare quality management, healthcare quality methods, mined- methods research, system dynamic modeling, social network analysis.
6 RA ผศ.ดร.นพ.สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์ เวชศาสตร์ชุมชน community health, health system, health policy, health insurance, health care financing
7 RA รศ. นพ.สุเมธ ธีรรัตน์กุล ศัลยศาสตร์ งาน trauma ในนักมวยเด็ก (การบาดเจ็บในการชกมวยไทยอาเซียนร่วมกับอาจารย์อดิศักดิ์ (เด็ก,กุมาร) , การบาดเจ็บในเด็ก
8 RA รศ. นพ.เฉลิมพงษ์ ฉัตรดอกไม้ไพร ศัลยศาสตร์ Running really promoting health?  Head and neck cancer in children
9 RA ผศ. ดร. แอนนา วงษ์กุหลาบ สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ภาวะผู้สูงวัย
10 RA ผศ. นพ.สุรศักดิ์ กันตชูเวสศิริ อายุรศาสตร์ ยุทธศาสตร์และการขับเคลื่อนการลดบริโภคเกลือในชุมชน
11 RA อ.นพ.ไพฑูรย์ เบ็ญจพรเลิศ ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู - การดัดแปลงอาหารเพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุรับประทานได้อย่างปลอดภัย
- การกระตุ้นกล้ามเนื้อปากและคอด้วย peripheral magnetic stimulation เพื่อช่วยให้กลืนอย่างปลอดภัย
- ส่งเสริมประสิทธิภาพของคนพิการ เพื่อสร้างสังคมที่เท่าเทียม
12 RA ผศ. พญ. พรชนก วันทนากร โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี  
13 RA ศ. พญ. ศิรินธรา สิงหรา ณ อยุธยา ภาควิชารังสีวิทยา  
14 RA

ผศ.พญ.ภัทรานิษฐ์ ภัทรพรเจริญ

ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน - Emergency violence policy การอบรมการตัดการความรุนแรงในห้องฉุกเฉิน ลดอุบัติการณ์การเกิดความรุนแรง มุมมองของผู้ปฏิบัติงานและผู้ป่วยหรือญาติ ต่อความรุนแรงในห้องฉุกเฉินอุบัติการณ์การเกิดความรุนแรงในห้องฉุกเฉิน
- Ethical dilemma in disaster and war- civillian and military health care personnel aspect ความคิดเห็นต่อสถานการณ์ภัยพิบัติและสงครามของบุคลากรทางการแพทย์พลเรือนและทหาร
- Hospital evacuation training and protocol การสร้างแผนการอพยพโรงพยาบาล
- Flexible surge capacity in major incidents and disasters การจัดการสถานที่รับรองผู้บาดเจ็บจากสาธารณภัยยืดหยุ่น
- out of Hospital cardiac arrest mortality อัตราการรอดหลังหัวใจหยุดเต้นนอกโรงพยาบาล
15 RA อ. นพ.สิระ กอไพศาล ภาควิชาอายุรศาสตร์