ด้าน : งานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน

รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิจัยโครงการต้นกล้ารามาธิบดี
ที่ สังกัด ชื่อ-นามสกุล : อาจารย์ ภาควิชา ชื่องานวิจัย
1 RA รศ. ดร.ปรียา ลีฬหกุล กลุ่มสาขาวิชาโภชนศาสตร์ Body composition.
2 RA ผศ. ดร.พญ.ณฐินี จินาวัฒน์ กลุ่มสาขาวิชาเวชศาสตร์ปริวรรต 1. cancer genomics & omics study.
2. cancer etiology of human diseases.
3 RA รศ. ดร.รสสุคนธ์ แก้วขาว กลุ่มสาขาวิชาเวชศาสตร์ปริวรรต 1. pluripotent stem cell research for retinal neurons : aging and maturity.
2. Pathogenesis of retinal diseases : iPSC-based disease modeling.
4 RA อ. ดร.พญ.นวลกันยา สถิรพงษะสุทธิ กลุ่มสาขาวิชาเวชศาสตร์ปริวรรต Ex vivo expansion of hematopoietic stem cells by regulation of microRNAs expression
5 RA อ. ดร.นพ.สมชาย ชุติพงศ์ธเนศ กุมารเวชศาสตร์ การพัฒนาการใช้ถุงละอองเซลล์เพื่อการตรวจเนื้อเยื่อแบบสารน้ำสำหรับโรคมะเร็งนิวโรบลาสโตม่าชนิดความเสี่ยงสูง(Development of extracellular vesicle-based liquid biopsy for MYCN-amplified neuroblastoma.)
6 RA ศ. นพ.ธีรพงษ์ กระแจะจันทร์ พยาธิวิทยา medical microbiology and immunology molecular genetics
7 RA ผศ. ดร.ธีระพงศ์ ศิริบูรณ์พิพัฒนา พยาธิวิทยา 1. molecular Oncology 
2. Biology of leukemia stem cell
8 RA อ. ดร.นพ.จักรกฤษณ์ เอื้อสุนทรวัฒนา เวชศาสตร์ชุมชน Genetic epidemiology, statistical genetics, clinical genetics
9 RA รศ. นพ.สุเมธ ธีรรัตน์กุล ศัลยศาสตร์ Basic พื้นฐานด้านศัลยกรรม , Increase cellular growth with Mechanical stimulation.
(กระตุ้น organ growth ด้วยแรง  intestinal lengthening. ได้ผ่าตัดไป 3 รายแล้ว)
10 RA ผศ. ดร.แอนนา วงษ์กุหลาบ สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา มนุษย์พันธุศาสตร์
11 RA รศ. ดร.นพ.ตุลยพฤกษ์ ถาวรสวัสดิ์รักษ์ ออร์โธปิดิกส์ 1. เซลล์ต้นกำเนิด (stem cell)
2. วิศวกรรมการสร้างเนื้อเยื่อทางออร์โธปิดิกส์ (tissue engineering)
12 RA รศ. นพ. ม.ล.ชาครีย์ กิติยากร อายุรศาสตร์ Kidney disease biomarkers. 
13 RA รศ. พญ.ประภาพร พิสิษฐ์กุล อายุรศาสตร์ Mechanisms of autoimmune disease : systemic lupus erythematosus (SLE) in human and mouse model.
14 RA รศ. ร.อ. นพ.เอกภพ สิระชัยนันท์ อายุรศาสตร์ cancer biology / immunology.
15 RA ผศ. ดร.นพ.โอบจุฬ ตราชู อายุรศาสตร์ 1. Development of reproductive genetic technology forprevention of  inherity disorder in Thai population.
2. Genetic variation and human disease.
16 RA ศ. ดร. นพ.ฉัตรชัย เหมือนประสาท โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี
(พรีคลินิก)
1. Nutrient sensing receptors as drug targets for gastrointestinal and respiratory diseases and metabolic syndrome.
2. บทบาทของสังกะสีและตัวรับสังกะสีในการควบคุม Barrier Function ของเซลล์เยื่อบุทางเดินอาหาร (Roles of Zinc and Zinc-Sensing Receptor in Barrier Function Regulation of Intestinal Epithelial Cells)
3. บทบาทของตัวรับกรดไขมันโอเมก้า-3 ในการควบคุมBarrier Functionของเซลล์เยื่อบุทางเดินหายใจ (Role of Omega-3 Fatty Acid Receptors on the Barrier Function of Airway Epithelial Cells)
4. ผลของ fructooligosaccharide ต่อการตายและการอักเสบของเซลล์เอนเทอโรเอนโดครายน์ (Effect of fructooligosacchride on apoptosis and inflammation in enteroendocrine cells)
5. การศึกษาฤทธิ์ของสาร N453 จากราในการยับยั้งการทำงานของโปรตีนช่องทางผ่านคลอไรด์ CFTR ในเซลล์เยื่อบุผิวลำไส้ (A study on the effect of N453 from fungi on inhibiting CFTR chloride channels in intestinal epithelial cells)
6. การศึกษาผลของ fructooligosaccharides (FOS) ที่มีต่อ tight junction integrity ของลำไส้(A study on effects of fructooligosaccharides (FOS) on intestinal tight junction integrity.)
7. การศึกษาผลของ bacterial lipopolysaccharides ที่มีต่อ tight junction integrity ของผนังลำไส้ (A study on effects of bacterial lipopolysaccharides on intestinal tight   junction integrity)
17 RA รศ. ดร.ภญ.พรพรรณ วิวิธนาภรณ์ โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี
(พรีคลินิก)
1. Mechanism underlying cadmium toxicity on astrocytes.
2. Roles of inflammation in normal pressure hydrocephalus.
3. ผลของแคดเมียม แมงกานีส ทองแดง และนิกเกิล ต่อการผลิต monocyte chemoattractant protein 1 (MCP-1) ของแอสโทรไซต์มนุษย์ (Effects of  cadmium, manganese, copper and nickel on the production of monocyte chemoattractant protein 1 (MCP-1) in human astrocytes)
4. ผลของ plumbagin ต่อการอักเสบที่เหนี่ยวนำด้วยแคดเมียมในเซลล์มะเร็งเต้านมแบบ triple negative (Effects of plumbagin on cadmium-induced inflammation on triple negative breast cancer cells)
18 RA อ. ดร.นพ.สุทธิพงษ์ สวัสดิ์วิโรจวงศ์ โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี
(พรีคลินิก)
ไม่ระบุ
19 RA อ. ดร.ฐิติวัฒน์  สังขวร โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี
(พรีคลินิก)
- Molecular target identification for diabetic nephropathy
- Natural compound screening for therapeutics of diabetic nephropathy
- Development of fluorescent sensors for G protein-coupled receptor signaling
20 RA อ. ดร.นพ.นิธิ​ อัศวภาณุมาศ​ โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี
(พรีคลินิก)
1) Aging and age-related neuro degenerative disoreder
2) Autoimmune neuroinflammatory diseases
21 RA อ. ดร.ภญ.พิมลรัตน์ เกตุสวัสดิ์สมคร โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี
(พรีคลินิก)
Cardiovascular research
22 RA Dr. Kenjiro Muta โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี
(พรีคลินิก)
Metabolic diseases
23 RA รศ. ดร.นพ.ณัฐวุธ สิบหมู่ โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี
(เภสัชวิทยา)
Determination of plasma free hemoglobin by chemiluminescence and its association with endothelial function in thalassemia.
24 SC รศ. ดร. พญ.พรพรรณ มาตังคสมบัติ ชูพงศ์ จุลชีววิทยา 1. Development of mosquito allergy diagnostics.
2. Immunopathogenesis of human dengue viral infection.
25 SC รศ. ดร.เทวัญ จันทร์วิไลศรี ชีวเคมี 1. Targeting Wnt signaling pathway in nasopharyngeal carcinoma.
2. Biomarker research.
3. Molecular oncology.
4. Antimicrobial resistance.
26 SC รศ. ดร.วโรดม เจริญสวรรค์ ชีวเคมี Bioinformatic analyses of epigenetic landscapes in cancers and stem cells.
27 SC รศ. ดร.ธเนศ กังสมัครศิลป์ ชีวเคมี 1. Cell and molecular biology of cancer.
2. Vascular biology in normal development and diseases.
3. Tumor angiogenesis – basic and translational research.
4. Development of anti-angiogenic agents and drug carriers using nanobiotechnology.
28 SC ผศ. ดร.ปฐมพล วงศ์ตระกูลเกตุ ชีวเคมี 1. Differentiation of human pluripotent stem cells into multiple neuronal subtypes for regenerative medicine.
2. Drug screening of herbal compounds with neural induction property.
3. Epigenetic and epigenome analyses of human pluripotent stem cells.
4. Functional characterization of RNA regulators in glioblastoma stem-like cells.
29 SC ผศ. ดร.ดนยา ปโกฏิประภา ชีวเคมี Structural biochemistry of DNA repair and transcription regulation.
30 SC อ. ดร.สิทธินันท์ ชนะรัตน์ ชีวเคมี 1. Molecular mechanism of alternative splicing regulation
2. Gene expression control of iron metabolism 
31 SC อ. ดร.นพ.พรรษกร ตันรัตนะ เภสัชวิทยา ไม่ระบุ
32 SC รศ. ดร.ภก.สัณหภาส สุดวิลัย สรีรวิทยา 1. Investigation on the therapeutic  potential of nuclear receptor-activating ligand in the treatment of polycystic kidney disease
2. การพัฒนายารักษาโรคไตเสื่อมจากโรคเบาหวาน หรือจากยาที่เป็นพิษต่อไต
33 SC รศ. ดร.อาทิตย์ ไชยร้องเดื่อ สรีรวิทยา Exosomes as cancer biomarkers.
34 RA อ.ดร. เอกชา มูลวิริยกิจ โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี 1.Therapeutic discovery and target identification in inflammation-associated pulmonary diseases
2.Respiratory injury and pulmonary fibrosis caused by environment particles (PM2.5) and drugs
35 RA อ.ดร.นพ.ณัฐภูมิ ปฐมทองทวีชัย โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี 1. การพัฒนายารักษาโรคถุงน้ำในไตจากสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในธรรมชาติ (Drug development of bioactive natural compounds for polycystic kidney disease)
2. การศึกษาบทบาทของความเครียดของร่างแหเอนโดพลาสซึมต่อกระบวนการการอักเสบในโรคไตเสื่อมจากโรคเบาหวาน(A study of role of ER stress in the inflammatory response for diabetic nephropathy)
3. การสร้างแบบจำลองจากเซลล์ลำไส้ภายนอกร่างกายมนุษย์เพื่อรักษาโรคในระบบทางเดินอาหาร (Establishment of human enteroids for gastrointestinal-related diseases)
36 RA อ.ดร.นพ.พิสุทธิ์ พงษ์ชัยกุล โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี การศึกษาจีโนมเปรียบเทียบเพื่อค้นหายีนดื้อยาในเชื้อแบคทีเรียที่ดื้อยาปฏิชีวนะ
37 RA อ.ดร.ธนทรัพย์ ก้อนมณี โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี Mitochondrial transfer from human dental pulp stem cells for degenerative disease treatment
38 RA อ. นพ.ปิลันธน์ ใจปัญญา โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี การพัฒนา Spine 3D printing model เพื่อการการเรียนการสอนผ่าตัดเชื่อมกระดูกสันหลัง
39 RA รศ. ดร.ภก.พิสิฐ เขมาวุฆฒ์ โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี การพัฒนาพฤกษเภสัชภัณฑ์จากสมุนไพรไทยและฐานข้อมูลอันตรกริยาระหว่างยากับสมุนไพรไทยเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ทางคลินิก
40 RA อ. ดร. เบญริตา จิตอารี โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี  
41 RA อ. ดร.ณัฐพงศ์ รัตนวิโรจน์กุล โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี  
42 RA อ. ดร.กวินทรา ขวัญราช โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี  
43 SC อ.ดร.คณิต  ภู่ไข่ สรีรวิทยา Discovery of bioactive compounds from medicinal plants for enhancing lentiviral vector gene transfer in hematopoietic stem cells
44 RA อ. ดร.อธินันท์ พรมมาโฮม โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี 1.Thai medicinal plants for neurodegenerative
diseases treatment
(โครงการวิจัยสมุนไพรไทยเพื่อใช้รักษาและป้องกันโรคความเสื่อมของระบบประสาท)
2.การศึกษาผลของสารสกัดบัวบกต่อกระบวนการกลืนกินตัวเองของเซลล์ (Autophagy) ในเซลล์แบบจำลองของโรคพาร์กินสัน
3. การศึกษาผลของการลดลงของ eEF1A2 ต่อกระบวนการกลืนกินตัวเองของเซลล์ (Autophagy) ในเซลล์แบบจำลองของโรคพาร์กินสันและโรคอัลไซเมอร์ และกลไกที่เกี่ยวข้อง
45 RA ผศ. ดร. นพ.กรานต์ สุขนันทร์ธะ โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี 1. การศึกษาทางเภสัชวิทยาของสารสกัดจากกระชายขาว Panduratin A and Pinostrobin ต่อเซลล์มะเร็งต่อมน้ำเหลืองในหลอดทดลองและกลไกการออกฤทธิ์
2. การพัฒนาสารสกัดมาตรฐานกระชายและบัวบกเพื่อใช้รักษาภาวะกระดูกบาง (Osteopenia)