ด้าน :งานวิจัยทางคลินิก

รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิจัยโครงการต้นกล้ารามาธิบดี
ที่ สังกัด ชื่อ-นามสกุล : อาจารย์ ภาควิชา ชื่องานวิจัย
1 RA รศ. ดร.ปรียา ลีฬหกุล กลุ่มสาขาวิชาโภชนศาสตร์ Diet-related chronic diseases.
2 RA ศ. นพ.สุรเดช  หงส์อิง กุมารเวชศาสตร์ outcome of stem cell transplant and pediatric cancer.
3 RA ศ. พญ.อลิสา ลิ้มสุวรรณ กุมารเวชศาสตร์ ไม่ระบุ
4 RA ศ. พญ.นงนุช สิระชัยนันท์ กุมารเวชศาสตร์ Laboratory and molecular diagnosis of anemia and hemostasis disorders
5 RA รศ. นพ.ชัยยศ คงคติธรรม กุมารเวชศาสตร์ - Epilepsy and Epilepsy surgery. 
- Neuromuscular diseases e.g. Duchene muscular dystrophy, myasthenia gravis.
6 RA รศ. ดร. พญ.นลินี จงวิริยะพันธุ์ กุมารเวชศาสตร์ - Pediatrics 
- Nutrition
7 RA รศ. นพ.ขวัญชัย ไพโรจน์สกุล กุมารเวชศาสตร์ บทบาทของผงโกโก้ในการรักษาภาวะความดันเลือดสูงในผู้ป่วยเด็กที่เป็นโรคแพ้ภูมิตนเองที่ได้รับการรักษาด้วยยาสเตียรอยด์ (The roles of cocoa powder in treatment of steroid induced hypertension in pediatric patients with autoimmune diseases.)
8 RA รศ. นพ.อุษณรัสมิ์ อนุรัฐพันธ์ กุมารเวชศาสตร์ - Hematopoietic stem cell transplantation: outcome and immune reconstitution
- Proetomics of leukemia cells
- Molecular diagnosis of cancer: PCR-based multiplex probe dependent amplification (MLPA) for 11q aberration in neuroblastoma
9 RA รศ. ดร.นพ.นพพร  อภิวัฒนากุล กุมารเวชศาสตร์ 1. Drug resistant Bacterail infection
2. Infection in immunocompromised patients
10 RA ผศ. ดร.พญ.เดือนธิดา ทรงเดช กุมารเวชศาสตร์ Laboratory and molecular diagnosis of anemia and hemostasis disorders 
11 RA รศ. พญ.ทิพยวิมล ทิมอรุณ กุมารเวชศาสตร์ 1. โรคหายาก
2. Genetics : molecular and Biochemical Genetics. 
12 RA ศ. นพ.ชัยวัฒน์ ทีฆเสนีย์ จักษุวิทยา ไม่ระบุ
13 RA รศ. พญ.ญาณิน สุวรรณ จักษุวิทยา 1. Angle closure glaucoma
2. Glaucoma imaging
14 RA รศ. นพ.พิชัย อิฏฐสกุล จิตเวชศาสตร์ 1. จิตเวช (psychiatric research)
2. สุขภาพจิต (mental health  research)
15 RA รศ. พญ.ภาพันธ์ ไทยพิสุทธิกุล จิตเวชศาสตร์ 1. geriatric psychiatry : dementia, depression
2. music therapy
16 RA รศ. พญ.ดาวชมพู นาคะวิโร จิตเวชศาสตร์ 1. เกี่ยวกับกิจกรรมกระตุ้นสมองให้ผู้สูงอายุ
2. การแปลแบบประเมินความสามารถสมองจากภาษาอังกฤษเป็นไทย (validity and reliability) 
17 RA รศ. นพ.มงคล คุณากร พยาธิวิทยา 1. Using HbA1c for diagnosis of diabetes mellitus in individual with glycosuria 
2. screening of glomerular diseases with urine RBC histogram 
18 RA ผศ. นพ.สุชิน วรวิชชวงษ์ พยาธิวิทยา 1. Pathology of Glomerulonephritis.
2. Pathology of renal cell carcinoma and urethelial carcinoma.
3. Pathology of renal transplantation.
4. Ultrastrctural study.
19 RA ผศ. ดร.ธีระพงศ์ ศิริบูรณ์พิพัฒนา พยาธิวิทยา 1. Molecular diagnosis of cancer
2. Biomarkers of cancer
20 RA รศ. ดร.พญ.อติพร อิงค์สาธิต ระบาดวิทยาคลินิกและชีวสถิติ 1. Epidemiology of chronic kidney disease.
2. Kidney transplant outcomes.
21 RA ผศ. ดร.นพ.ปวิน นำธวัช ระบาดวิทยาคลินิกและชีวสถิติ ความถูกต้องและคุณภาพของแหล่งข้อมูลออนไลน์เกี่ยวกับสุขภาพที่ใช้ภาษาไทย ในการ  หาข้อมูลล่วงหน้าก่อนมาพบแพทย์ของผู้ป่วยนอก หู คอ จมูก (Accuracy and quality of Thai-language online health information obtained before physician attention in ear, nose and throat outpatient department)
22 RA อ. ดร.นพ.นวนรรน ธีระอัมพรพันธุ์ ระบาดวิทยาคลินิกและชีวสถิติ ไม่ระบุ
23 RA รศ. นพ.ชัย กอบกิจสุขสกุล รังสีวิทยา ไม่ระบุ
24 RA รศ. พญ.นุช ตันติศิรินทร์ วิสัญญีวิทยา ไม่ระบุ
25 RA รศ. ดร.นพ.ไชยพร ยุกเซ็น เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ไม่ระบุ
26 RA ศ. ดร.นพ.วิชัย เอกพลากร เวชศาสตร์ชุมชน ระบาดวิทยาของโรคNCD
27 RA อ. ดร.นพ.จักรกฤษณ์ เอื้อสุนทรวัฒนา เวชศาสตร์ชุมชน Genetic epidemiology, statistical genetics, clinical genetics
28 RA รศ. น.ท. ดร.นพ.สรยุทธ ชำนาญเวช ศัลยศาสตร์ Biomedical Engineering
29 RA รศ. นพ.ภาณุวัฒน์ เลิศสิทธิชัย ศัลยศาสตร์ 1. โรคเต้านม และมะเร็งเต้านม.
2. ระเบียบวิธีทางสถิติ และการวิจัยคลินิก.
30 RA รศ. นพ.มณเฑียร งดงามทวีสุข ศัลยศาสตร์ thoracic disease
31 RA รศ. นพ.สุเมธ ธีรรัตน์กุล ศัลยศาสตร์ งานคลินิกทางศัลยกรรมด้วย Anorectal muscle sphincter control bowel movement.
32 RA รศ. นพ.ปิยะ สมานคติวัฒน์ ศัลยศาสตร์ 1. การผ่าตัดหัวใจแต่กำเนิด
2. การใช้ homograft ในการซ่อมแซมโรคหัวใจแต่กำเนิด
33 RA รศ. นพ.ประกาศิต จิรัปปภา ศัลยศาสตร์ 1. Breast cancer, endocrine surgery.
2. oncoplastic surgery, lipofilling.
34 RA รศ. นพ.เฉลิมพงษ์ ฉัตรดอกไม้ไพร ศัลยศาสตร์ Running really promoting health?  Head and neck cancer in children
35 RA ผศ. นพ.รณรัฐ สุวิกะปกรณ์กุล ศัลยศาสตร์ ไม่ระบุ
36 RA อ. ร.ท. นพ.ณรงค์ฤทธิ์ ขันธทัต ศัลยศาสตร์ 1. Myocardial protection, Heart preservation and transplantation.
2. Minimally invasive and Robotic surgery (open heart surgery).
37 RA รศ. นพ.ฉัตรชัย ตรีธรรมพินิจ สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 1. ผ่าตัด
2. มีบุตรยาก
38 RA รศ. พญ.อรวี ฉินทกานันท์ สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 1. Gynecology, Urogynecology.
2. Family planning.
39 RA รศ. นพ.จันทร์ชัย เจรียงประเสริฐ โสต ศอ นาสิกวิทยา ด้านการได้ยิน และการทรงตัวในผู้ใหญ่สูงอายุ
40 RA ผศ. นพ.ธงชัย พงศ์มฆพัฒน์ โสต ศอ นาสิกวิทยา โสต ศอ นาสิกวิทยา
41 RA รศ. ดร. นพ.ตุลยพฤกษ์ ถาวรสวัสดิ์รักษ์ ออร์โธปิดิกส์ ความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์ของการรักษาโรคข้อเข่าเสื่อมด้วยวิธีการฉีด Platelet rich plasma กับลักษณะภาพถ่ายทางรังสีของผู้ป่วย (The correlation between the outcomes of PRP injection in knee osteoarthritis patients and radiographic features)
42 RA ศ. นพ.วสันต์ สุเมธกุล อายุรศาสตร์ บทบาทขอภาวะไขมันโลหิตสูงกับการเกิดโรค cardiovascular disease ในผู้ป่วยหลังปลูกถ่ายไต
43 RA ศ. พญ.สินี ดิษฐบรรจง อายุรศาสตร์ 1. ca, PO4, PTH, vitamin D, electrolytes, metabolic acidosis.
2. magneslium, chromic kidney disease.
44 RA รศ. นพ. ม.ล.ชาครีย์ กิติยากร อายุรศาสตร์ Kidney disease clinical. 
45 RA รศ. ดร.พญ.อาภัสณี โสภณสฤษฎ์สุข อายุรศาสตร์ Meta-analysis, Liver disease
46 RA รศ. พญ.ประภาพร พิสิษฐ์กุล อายุรศาสตร์ Genetic susceptibility in SLE patients.
47 RA รศ. พญ.ธัญนันท์ เรืองเวทย์วัฒนา อายุรศาสตร์ ไม่ระบุ
48 RA รศ. ร.อ. นพ.เอกภพ สิระชัยนันท์ อายุรศาสตร์ medical oncology.
49 RA รศ. นพ.ธีระศักดิ์ แก้วอมตวงศ์ อายุรศาสตร์ ไม่ระบุ
50 RA รศ. นพ.ธีรภัทร ยิ่งชนม์เจริญ อายุรศาสตร์ ไม่ระบุ
51 RA ผศ. นพ.สุรศักดิ์ กันตชูเวสศิริ อายุรศาสตร์ 1. ผลของการลดบริโคเค็มต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
2. การใช้เครื่องวัดความเค็มในอาหารและปัสสาวะในผู้ป่วยเพื่อลดการบริโภคเค็ม
52 RA อ. นพ.ธัชพงศ์ งามอุโฆษ อายุรศาสตร์ ไม่ระบุ
53 RA อ. นพ.จักรพงษ์ บรูมินเหนทร์ อายุรศาสตร์ Adenovirus infection in kidney transplant recipients
Cytomegalovirus infection in kidney transplant recipients
54 RA อ. นพ.ชญาน์ทัต เรืองกิจ โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี
(กุมารเวชศาสตร์)
ไม่ระบุ
55 RA ผศ. พญ.ทานตะวัน อวิรุทธ์วรกุล โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี
(จิตเวชศาสตร์)
ไม่ระบุ
56 RA ผศ. นพ.สรวุฒิ ธรรมยงค์กิจ โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี
(ออร์โธปิดิกส์)
- radiolucent retractor in pelvic surgery
- comparison of PEEK cable and metal wire in tension band wiring
57 RA ศ. นพ.สมนึก สังฆานุภาพ โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี
(อายุรศาสตร์)
1. HIV Medicine
     - HIV-1 drug resistance (HIVDR) : transmitted HIVDR, acquired HIVDR, HIVDR in subtype A/E
     - Antiretroviral therapy (ART) particularly ART in resource-limited setting
     - Metabolic complication in HIV
     - HIV/TB co-infection and HIV/HBV co-infection
     - Opportunistic infection in HIV/AIDS 
2. Infection Diseases
     - General infectious diseases i.e. meningitis, bacteremia, sepsis
     - Tropical infectious diseases i.e. dengue, melioidosis, leptospirosis, rickettsial, diseases
     - Fungal infection i.e. cryptococcosis, penicilliosis, histoplasmosis 
58 RA อ.นพ.ไพฑูรย์ เบ็ญจพรเลิศ ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู -การดัดแปลงอาหารเพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุรับประทานได้อย่างปลอดภัย
-การกระตุ้นกล้ามเนื้อปากและคอด้วย peripheral magnetic stimulation เพื่อช่วยให้กลืนอย่างปลอดภัย
-ส่งเสริมประสิทธิภาพของคนพิการ เพื่อสร้างสังคมที่เท่าเทียม
59 RA อ. นพ.ศุภโชค เกิดลาภ โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี Infectious disease (tuberculosis , COVID-19, infection and prevention control, group B streptococcus)
60 RA อ.นพ.ธิติพล วนิชชานนท์ โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี Extracorporeal shock wave therapy for partial thickness rotator cuff tear of shoulder
61 RA อ. นพ.ปิลันธน์ ใจปัญญา โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี การพัฒนา Spine 3D printing model เพื่อการการเรียนการสอนผ่าตัดเชื่อมกระดูกสันหลัง
62 RA ผศ. พญ. พรชนก วันทนากร โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี  
63 RA อ. พญ.นิธิตา นันทตันติ โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี  
64 RA ผศ. นพ. กุลพงษ์ ชัยนาม โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี  
65 RA อ. นพ. ธนิษฐ์ วีระพงษ์ โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี  
66 RA อ. นพ. อรรถวิทย์ เจริญศรี โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี  
67 RA อ. พญ. ศศิกาญจน์ ภักดีโต โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี  
68 RA อ. นพ. มังกร อภิรักษ์กานต์ ภาควิชารังสีวิทยา  
69 RA อ. ดร.นพ. ศรายุธ นิจวิภากุล โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี  
70 RA ผศ. นพ. จาตุรนต์ ตั้งสังวรธรรมะ โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี Prevalence and Correlation of Respiratory Tract Disorders and Symptoms on Ambient PM2.5 among healthcare workers (HCWs) 
ความชุกและความสัมพันธ์ของโรคและอาการในระบบทางเดินหายใจกับ PM2.5 ในบุคลากรทางการแพทย์ Workplace Violence in HCWs
71 RA อ. พญ. กิ่งทอง อนุรัตน์ โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี  
72 RA อ. ดร.นพ. สิรวัฒน์ ศรีฉัตราภิมุข โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี COVID-19: comparative study of dexamethasone and pulse methylprednisolone in COVID-19 pneumonia; natural history of COVID-19 - clinical picture and immune response during and after recovery
73 RA ศ. น.ต.หญิง พญ.ฐิติพร สุวัฒนะพงศ์เชฏ ภาควิชารังสีวิทยา  
74 RA อ. พญ.อาภา ชุติพงศ์ธเนศ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา  
75 RA ผศ. พญ.ลิษา สังฆ์คุ้ม ภาควิชาวิสัญญีวิทยา Assessing recovery after Outpatient arthroscopic knee surgery in Ramathibodi hospital
76 RA รศ. ดร. พญ.ภัทรวัณย์ วรธนารัตน์ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์  
77 RA อ. พญ.นภารัตน์ อมรพุฒิสถาพร ภาควิชาอายุรศาสตร์  
78 RA ผศ. นพ.กุลพัชร จุลสำลี โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี  
79 RA รศ. นพ.วิศาล วรสุวรรณรักษ์ ภาควิชาพยาธิวิทยา Virtual autopsy
80 RA อ. นพ.คณิน ธรรมาวรานุคุปต์ โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี  
81 RA รศ. พญ.ประภาพร พรสุริยะศักดิ์ ภาควิชาอายุรศาสตร์  
82 RA อ. นพ.ชินเขต เกษสุวรรณ ภาควิชาศัลยศาสตร์ External validation of The S.T.O.N.E. Score to Predict Stone-Free Status after Rigid Ureteroscopic lithotripsy.
83 RA ผศ.พญ.ภัทรานิษฐ์ ภัทรพรเจริญ ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน - Emergency violence policy การอบรมการตัดการความรุนแรงในห้องฉุกเฉิน ลดอุบัติการณ์การเกิดความรุนแรง มุมมองของผู้ปฏิบัติงานและผู้ป่วยหรือญาติ ต่อความรุนแรงในห้องฉุกเฉินอุบัติการณ์การเกิดความรุนแรงในห้องฉุกเฉิน
- Ethical dilemma in disaster and war- civillian and military health care personnel aspect ความคิดเห็นต่อสถานการณ์ภัยพิบัติและสงครามของบุคลากรทางการแพทย์พลเรือนและทหาร
- Hospital evacuation training and protocol การสร้างแผนการอพยพโรงพยาบาล
- Flexible surge capacity in major incidents and disasters การจัดการสถานที่รับรองผู้บาดเจ็บจากสาธารณภัยยืดหยุ่น
- out of Hospital cardiac arrest mortality อัตราการรอดหลังหัวใจหยุดเต้นนอกโรงพยาบาล
84 RA อ. พญ.วันนิษา  วงษ์พิพัฒน์พงษ์ โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี สนใจด้านneurology
85 RA อ. พญ.ชโลธร  แต้ศิลปสาธิต โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี Effect of lansoprazole on kidney volume and GFR in Thai ADPKD patients
86 RA อ. พญ.นันทภรณ์  ศรีวานิชภูมิ โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี Efficacy​ of vonoprazan for treatment functional dyspepsia
87 RA อ. นพ.ณัฐภัทร  ตั้งตรงจิตร โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี PCAB and GI bleeding
88 RA อ.พญ.ปริศนา ปัญญาไวย โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี Stem cell in spinal cord injury อยู่ในระหว่าง เลี้ยง stem cell โดยอาจารย์ preclinic
89 RA

อ.นพ.ทรงยศ แตงมีแสง

โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี Comparative outcome between 2D and 3D laparoscopic​ donor nephrectomy, retrospective study
90 RA อ. พญ.ปุณยนุช เจริญคุปต์ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา Does video feedback analysis improve video laryngoscope intubation skill in unexperienced personel?
91 RA อ. พญ.ภัคจิรา สมบัติทวีกุล ภาควิชาวิสัญญีวิทยา Preoperative fasting 2-4 hours with clear dextrose liquid reduces emergence agitation in children undergoing ophthalmic surgery
92 RA อ. พญ.พัฒนรินทร์ ​จุฬาลักษณ์ศิริบุญ​ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา  
93 RA อ. นพ.กิตติคุณ นาคเสวต ภาควิชาวิสัญญีวิทยา  
94 RA อ. นพ.สหวัตร์ เทิดชนะกุล ภาควิชาวิสัญญีวิทยา Dyschloremia and Vasopressor Requirement in Surgical Critical Care Patients
95 RA อ. พญ.พีรยา รุธิรพงษ์ ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู  
96 RA อ. นพ.ธนภัทร ทรรศนียศิลป์ โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี  
97 RA อ. พญ.ศศิวิมล สุ่นสวัสดิ์ โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี  
98 RA อ. นพ.ชยุตรา วรรุตม์ โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี  
99 RA อ. พญ.สุกฤตา สำเภา โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี  
100 RA อ. นพ.ชวินธีร์ พุทธธนะพิทักษ์ โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี  
101 RA อ. นพ.ปัญจพล กิจกรองไพบูลย์ โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี  
102 RA อ. นพ.กลวัชร ทรัพย์สวนแตง โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี  
103 RA อ. นพ.นิธิศ ศรีอุเทนชัย ภาควิชาออร์โธปิดิกส์  
104 RA อ. นพ.ธนัท โชติจารุมณีวงศ์ โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี  
105 RA อ. นพ.ณพนนท์​ เกียรติมงคลกุล โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี  
106 RA อ. พญ.นภาไพลิน กมล โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี  
107 RA ผศ. พญ.จิตติยา วัชโรทยางกูร ภาควิชาวิสัญญีวิทยา การศึกษาประสิทธิภาพการให้ออกซิเจนด้วยอุปกรณ์ช่วยหายใจชนิดมือบีบที่ต่อกับตัวกรองเชื้อโรคชนิดเมคานิคอลและชุดวาล์วควบคุมแรงดันบวกในอาสาสมัคร
108 RA รศ. พญ.ชวิกา พิสิฏฐศักดิ์ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา Incidence and Risk Factors of Postoperative Hyperchloremia after Major Non-Cardiac Surgery
109 RA อ.นพ.สิทธาคม ผู้สันติ โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี  
110 RA ผศ. นพ.ธนิศร์ ประวิตรางกูร ภาควิชาวิสัญญีวิทยา Airway closure in post abdominal surgery intensive care patients
111 RA อ.นพ.ปริญญ์ วาทีสาธกกิจ ภาควิชาอายุรศาสตร์  
112 RA อ.นพ.สิทธิโชค ลีลาอมรสิน โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี  
113 RA ผศ.พญ.อรพร ดำรงวงศ์ศิริ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ งานวิจัยเกี่ยวกับ infant and young child nutrition, pediatric patient receiving home enteral nutrition, nutrition management in hospitalized patients
114 RA ผศ. ดร. นพ.กรานต์ สุขนันทร์ธะ โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี 1. การศึกษาทางเภสัชวิทยาของสารสกัดจากกระชายขาว Panduratin A and Pinostrobin ต่อเซลล์มะเร็งต่อมน้ำเหลืองในหลอดทดลองและกลไกการออกฤทธิ์
2. การพัฒนาสารสกัดมาตรฐานกระชายและบัวบกเพื่อใช้รักษาภาวะกระดูกบาง (Osteopenia)
115 RA รศ. ดร. พญ.ธัญญสรัตน์ อโนทัยสินทวี ภาควิชาระบาดวิทยาคลินิกและชีวสถิติ Systemic review and meta analysis, cohort study of prediabetes patient, NCD disease