ด้าน :งานวิจัยด้านแพทยศาสตรศึกษา

รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิจัยโครงการต้นกล้ารามาธิบดี
ที่ สังกัด ชื่อ-นามสกุล : อาจารย์ ภาควิชา ชื่องานวิจัย
1 RA รศ. นพ.สามารถ ภคกษมา กุมารเวชศาสตร์ ไม่ระบุ
2 RA ผศ. พญ.ปองทอง ปูรานิธี กุมารเวชศาสตร์ ไม่ระบุ
3 RA อ. นพ.มารุต จันทรา กุมารเวชศาสตร์ ไม่ระบุ
4 RA รศ. นพ.มงคล คุณากร พยาธิวิทยา ประสิทธิภาพของการใช้ flipped classroom เทียบกับ lecture
5 RA อ. ดร.นพ.นวนรรน ธีระอัมพรพันธุ์ ระบาดวิทยาคลินิกและชีวสถิติ 1. งานวิจัยที่เกี่ยวกับทัศนคติ และพฤติกรรมของนักศึกษาแพทย์ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT adoption and user technology acceptance)
2. งานวิจัยเกี่ยว social Media use ของนักศึกษาแพทย์
6 RA ผศ. พญ.กนกพร สุขโต เวชศาสตร์ครอบครัว Medical education / primary care /family medicine
7 RA อ. นพ.อิทธิพล วงษ์พรหม เวชศาสตร์ครอบครัว ไม่ระบุ
8 RA อ. พญ.ดำรงรัตน์ เลิศรัตนานนท์ เวชศาสตร์ครอบครัว ไม่ระบุ
9 RA อ. พญ.ฉัฐญาณ์ วงศ์รัฐนันท์ เวชศาสตร์ชุมชน ไม่ระบุ
10 RA รศ. นพ.จันทร์ชัย เจรียงประเสริฐ โสต ศอ นาสิกวิทยา ผลการปรับเปลี่ยบการเรียนการสอนจากชั่วโมงบรรยายเป็นการแก้ปัญหาผู้ป่วย
11 RA รศ. นพ.ธีระศักดิ์ แก้วอมตวงศ์ อายุรศาสตร์ การศึกษาการใช้คู่มือพ่นยา (inhaler device randal) สำหรับนักศึกษาแพทย์ปี 6 ที่ผ่าน clinic โรคหืด (asthma clinic)
12 RA ผศ. พญ.ทานตะวัน อวิรุทธ์วรกุล โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี
(จิตเวชศาสตร์)
ไม่ระบุ
13 RA อ. พญ.วินิทรา แก้วพิลา โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี
(จิตเวชศาสตร์)
ปัจจัยที่มีผลต่อความเหนื่อยล้าจากการเรียนและแรงจูงใจในการศึกษาของนักศึกษาแพทย์โรงพยาบาลรามาธิบดีในระบบอาจารย์ที่ปรึกษาใหม่ (Factors affecting medical students burnout and motivation in the new mentoring program)
14 RA อ. นพ.สุธัญญ์ ศรีแสงแก้ว โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี
(พยาธิวิทยา)
ไม่ระบุ
15 RA ผศ. พญ.สุธิดา สัมฤทธิ์ โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี
(เวชศาสตร์ครอบครัว)
ไม่ระบุ
16 RA อ. ดร. นพ.พิสุทธิ์ พงษ์ชัยกุล โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี การศึกษาจีโนมเปรียบเทียบเพื่อค้นหายีนดื้อยาในเชื้อแบคทีเรียที่ดื้อยาปฏิชีวนะ
17 RA อ. นพ.เสฏฐา เวสารัชชพงศ์ โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี - การออกแบบ และศึกษาการใช้อุปกรณ์สอนหัตถการทางออร์โธปิดิกส์ เช่น การออกแบบหุ่นจำลองการจัดกระดูกข้อมือ 
- การออกแบบหุ่นกระดูกหักแผลเปิด
18 RA อ. นพ.ปิลันธน์ ใจปัญญา โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี การพัฒนา Spine 3D printing model เพื่อการการเรียน
การสอนผ่าตัดเชื่อมกระดูกสันหลัง
19 RA อ. นพ.สุรพงศ์ เลิศธรรมเกียรติ โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี  
20 RA ผศ. พญ.ปณิธี พูนเพชรรัตน์ โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี Medical student mistreatment, ผลกระทบจากการเรียนออนไลน์ ด้านแพทยศาสตรศึกษา
21 RA ผศ.พญ.ภัทรานิษฐ์ ภัทรพรเจริญ ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน - Emergency violence policy การอบรมการตัดการความรุนแรงในห้องฉุกเฉิน ลดอุบัติการณ์การเกิดความรุนแรง มุมมองของผู้ปฏิบัติงานและผู้ป่วยหรือญาติ ต่อความรุนแรงในห้องฉุกเฉินอุบัติการณ์การเกิดความรุนแรงในห้องฉุกเฉิน
- Ethical dilemma in disaster and war- civillian and military health care personnel aspect ความคิดเห็นต่อสถานการณ์ภัยพิบัติและสงครามของบุคลากรทางการแพทย์พลเรือนและทหาร
- Hospital evacuation training and protocol การสร้างแผนการอพยพโรงพยาบาล
- Flexible surge capacity in major incidents and disasters การจัดการสถานที่รับรองผู้บาดเจ็บจากสาธารณภัยยืดหยุ่น
- out of Hospital cardiac arrest mortality อัตราการรอดหลังหัวใจหยุดเต้นนอกโรงพยาบาล
22 RA อ. พญ.นิชาภา จงถาวรสถิตย์ โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี  
23 - คณาจารย์จาก ทีม TRex (Teamwork for Ramathibodi Educational Excellence) - facebook