ด้าน :งานวิจัยที่นำสู่การไปใช้ประโยชน์

รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิจัยโครงการต้นกล้ารามาธิบดี
ที่ สังกัด ชื่อ-นามสกุล : อาจารย์ ภาควิชา ชื่องานวิจัย
1 RA ผศ. ดร.พญ.ณฐินี จินาวัฒน์ กลุ่มสาขาวิชาเวชศาสตร์ปริวรรต 1. biomarker discovery (early detection diagnostic marker) in cancer.
2. DNA copy number microarray as a diagnosis tool forneurodevelopmental & neuropsychiatric disorders.
2 RA ผศ. ดร.รสสุคนธ์ แก้วขาว กลุ่มสาขาวิชาเวชศาสตร์ปริวรรต 1. cell transplantation.
2. Precision Medicine.
3 RA อ. ดร.นพ.ดลนิภัทร เดชสุพงศ์ กลุ่มสาขาวิชาเวชศาสตร์ปริวรรต 1. medical genetics and molecular medicine.
2. NDA repair and precision medicine.
3. genome editing.
4 RA อ. ดร.พญ.นวลกันยา สถิรพงษะสุทธิ กลุ่มสาขาวิชาเวชศาสตร์ปริวรรต 1. Thai water box jellyfish: species identification, venom biochemistry and toxinological responses.
2. MicroRNAs as potential diagnostic and prognostic biomarkers of minimal change disease.
5 RA ศ. นพ.สุรเดช  หงส์อิง กุมารเวชศาสตร์ 1. stem sell
2. Immunotherapy in cancer.
3. cancer genetics.
6 RA รศ. นพ.อุษณรัสมิ์ อนุรัฐพันธ์ กุมารเวชศาสตร์ Adoptive cellular therapy: Chimeric antigen receptor (CAR)-T cells, viral-specific T cells
7 RA รศ. นพ.ขวัญชัย ไพโรจน์สกุล กุมารเวชศาสตร์ บทบาทของผงโกโก้ในการรักษาภาวะความดันเลือดสูงในผู้ป่วยเด็กที่เป็น
โรคแพ้ภูมิตนเองที่ได้รับการรักษาด้วยยาสเตียรอยด์ (The roles of cocoa powder in treatment of steroid induced hypertension in pediatric patients with autoimmune diseases.)
8 RA อ. ดร.นพ.สมชาย ชุติพงศ์ธเนศ กุมารเวชศาสตร์ 1. Biomarker discovery and validation
2. Clinical Proteomics
3. Multiplex Peptide MRM technology
4. Regulatory T cells as adoptive cell therapy 
9 RA อ. พญ.รัชนีวรรณ สินิทธ์กุล กุมารเวชศาสตร์ children's environmental health
10 RA ผศ. ดร.ธีระพงศ์ ศิริบูรณ์พิพัฒนา พยาธิวิทยา การพัฒนาเทคนิคทางพันธุกรรมเพื่อตรวจหาความผิดปกติทางพันธุกรรมในผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาว
11 RA อ. ดร.นพ.วิทยา สังขรัตน์ รังสีวิทยา medical imaging
12 RA ศ. นพ.ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล เวชศาสตร์ชุมชน 1. Road safety
2. Emergency Medical services, long-term care, district health systems.
13 RA ผศ.ดร.นพ.สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์ เวชศาสตร์ชุมชน implementation research
14 RA รศ. น.ท. ดร. นพ.สรยุทธ ชำนาญเวช ศัลยศาสตร์ Biomedical Engineering
15 RA รศ. นพ.สุเมธ ธีรรัตน์กุล ศัลยศาสตร์ ลิขสิทธิ์ spring load silo : Spring load silo treatment for treatment of gastroschisis. (งานประดิษฐ์วิจัยใช้เวลา 1 ปี ได้เงินทุน ได้เลขหมายการตรวจขอลิขสิทธิ์แล้ว)
16 RA ผศ. นพ.รณรัฐ สุวิกะปกรณ์กุล ศัลยศาสตร์ ไม่ระบุ
17 RA ผศ. ดร. แอนนา วงษ์กุหลาบ สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา นวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงวัย
18 RA อ. พญ.อรวี ฉินทกานันท์ สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา Teenage pregnancy.
19 RA รศ. นพ.จันทร์ชัย เจรียงประเสริฐ โสต ศอ นาสิกวิทยา การคัดกรองการได้ยินในทารกแรกเกิด ในระบบ สปสช.
20 RA รศ. นพ. ม.ล.ชาครีย์ กิติยากร อายุรศาสตร์ Connection with biomedical engineering robotics, nanotechnology. 
21 RA รศ. พญ.ประภาพร พิสิษฐ์กุล อายุรศาสตร์ Immunological markers in prediction of disease activity and prognosis in SLE patients.
22 RA รศ. พญ.ธัญนันท์ เรืองเวทย์วัฒนา อายุรศาสตร์ ไม่ระบุ
23 RA ศ. ดร. นพ.ฉัตรชัย เหมือนประสาท โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี
(พรีคลินิก)
1. บทบาทของสังกะสีและตัวรับสังกะสีในการควบคุม Barrier Function ของเซลล์เยื่อบุทางเดินอาหาร(Roles of Zinc and Zinc-Sensing Receptor in Barrier Function Regulation of Intestinal Epithelial Cells)
2. การศึกษาผลของ fructooligosaccharides (FOS) ที่มีต่อ tight junction integrity ของลำไส้(A study on effects of fructooligosaccharides (FOS) on intestinal tight junction integrity.)
3. การศึกษาผลของ bacterial lipopolysaccharides ที่มีต่อ tight junction integrity ของผนังลำไส้(A study on effects of bacterial lipopolysaccharides on intestinal tight   junction integrity)
24 RA อ. ดร.นพ.สุทธิพงษ์ สวัสดิ์วิโรจวงศ์ โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี
(พรีคลินิก)
ไม่ระบุ
25 RA อ. ดร.ฐิติวัฒน์  สังขวร โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี
(พรีคลินิก)
- Molecular target identification for diabetic nephropathy
- Natural compound screening for therapeutics of diabetic nephropathy
- Development of fluorescent sensors for G protein-coupled receptor signaling
26 RA อ. ดร.นพ.นิธิ​ อัศวภาณุมาศ​ โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี
(พรีคลินิก)
1) Aging and age-related neuro degenerative disoreder
2) Autoimmune neuroinflammatory diseases
27 RA อ. ดร.พร้อมสุข ชุตาภา โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี
(พรีคลินิก)
1. การพัฒนาโมเดลโรคไตจากภาวะเบาหวาน 
2. การศึกษาผลของสารสกัดจากธรรมชาติในการชะลอการเกิดภาวะไตวายจากเบาหวาน
28 RA ผศ.นพ.สรวุฒิ ธรรมยงค์กิจ โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี
(ออร์โธปิดิกส์)
- radiolucent retractor in pelvic surgery
- comparison of PEEK cable and metal wire in tension band wiring
29 RA ศ. นพ.สมนึก สังฆานุภาพ โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี
(อายุรศาสตร์)
1. HIV Medicine
- HIV-1 drug resistance (HIVDR) : transmitted HIVDR, acquired HIVDR, HIVDR in subtype A/E
- Antiretroviral therapy (ART) particularly ART in resource-limited setting
- Metabolic complication in HIV
- HIV/TB co-infection and HIV/HBV co-infection
- Opportunistic infection in HIV/AIDS 
2. Infection Diseases
- General infectious diseases i.e. meningitis, bacteremia, sepsis
- Tropical infectious diseases i.e. dengue, melioidosis, leptospirosis, rickettsial, diseases
- Fungal infection i.e. cryptococcosis, penicilliosis, histoplasmosis 
30 RA อ. ดร.ดิลก ปืนฮวน โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี
(วิศวกรรมชีวการแพทย์)
การประยุกต์ใช้พื้นฐานทางวิศวกรรมในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ 
31 SC รศ. ดร.ภก.สัณหภาส สุดวิลัย สรีรวิทยา 1. Investigation on the therapeutic  potential of nuclear receptor-activating ligand in the treatment of polycystic kidney disease
2. การพัฒนายารักษาโรคไตเสื่อมจากโรคเบาหวาน หรือจากยาที่เป็นพิษต่อไต
32 RA อ. ดร.เอกชา มูลวิริยกิจ โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี 1.Therapeutic discovery and target identification in inflammation-associated pulmonary diseases
2.Respiratory injury and pulmonary fibrosis caused by environment particles (PM2.5) and drugs
33 RA อ. ดร. นพ.ณัฐภูมิ ปฐมทองทวีชัย โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี 1. การพัฒนายารักษาโรคถุงน้ำในไตจากสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในธรรมชาติ (Drug development of bioactive natural compounds for polycystic kidney disease)
2. การศึกษาบทบาทของความเครียดของร่างแหเอนโดพลาสซึมต่อกระบวนการการอักเสบในโรคไตเสื่อมจากโรคเบาหวาน(A study of role of ER stress in the inflammatory response for diabetic nephropathy)
3. การสร้างแบบจำลองจากเซลล์ลำไส้ภายนอกร่างกายมนุษย์เพื่อรักษาโรคในระบบทางเดินอาหาร (Establishment of human enteroids for gastrointestinal-related diseases)
34 RA อ. ดร. นพ.พิสุทธิ์ พงษ์ชัยกุล โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี การศึกษาจีโนมเปรียบเทียบเพื่อค้นหายีนดื้อยาในเชื้อแบคทีเรียที่ดื้อยาปฏิชีวนะ
35 RA รศ. ดร.ภก.พิสิฐ เขมาวุฆฒ์ โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี การพัฒนาพฤกษเภสัชภัณฑ์จากสมุนไพรไทยและฐานข้อมูลอันตรกริยาระหว่างยากับสมุนไพรไทยเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ทางคลินิก
36 RA

อ. นพ.วีรวุฒิ สุนทรนิยมกิจ

โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี Characterization of Aging Brain Pathology in Thailand.
37 RA อ. ดร.อธินันท์ พรมมาโฮม โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี 1.Thai medicinal plants for neurodegenerative diseases treatment (โครงการวิจัยสมุนไพรไทยเพื่อใช้รักษาและป้องกันโรคความเสื่อมของระบบประสาท)
2.การศึกษาผลของสารสกัดบัวบกต่อกระบวนการกลืนกินตัวเองของเซลล์ (Autophagy) ในเซลล์แบบจำลองของโรคพาร์กินสัน
3. การศึกษาผลของการลดลงของ eEF1A2 ต่อกระบวนการกลืนกินตัวเองของเซลล์ (Autophagy) ในเซลล์แบบจำลองของโรคพาร์กินสันและโรคอัลไซเมอร์ และกลไกที่เกี่ยวข้อง
38 RA ผศ.พญ.ภัทรานิษฐ์ ภัทรพรเจริญ ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน - Emergency violence policy การอบรมการตัดการความรุนแรงในห้องฉุกเฉิน ลดอุบัติการณ์การเกิดความรุนแรง มุมมองของผู้ปฏิบัติงานและผู้ป่วยหรือญาติ ต่อความรุนแรงในห้องฉุกเฉินอุบัติการณ์การเกิดความรุนแรงในห้องฉุกเฉิน
- Ethical dilemma in disaster and war- civillian and military health care personnel aspect ความคิดเห็นต่อสถานการณ์ภัยพิบัติและสงครามของบุคลากรทางการแพทย์พลเรือนและทหาร
- Hospital evacuation training and protocol การสร้างแผนการอพยพโรงพยาบาล
- Flexible surge capacity in major incidents and disasters การจัดการสถานที่รับรองผู้บาดเจ็บจากสาธารณภัยยืดหยุ่น
- out of Hospital cardiac arrest mortality อัตราการรอดหลังหัวใจหยุดเต้นนอกโรงพยาบาล
39 SC อ.ดร.คณิต  ภู่ไข่ สรีรวิทยา Discovery of bioactive compounds from medicinal plants for enhancing lentiviral vector gene transfer in hematopoietic stem cells
40 RA ผศ. ดร.พุทธภูมิ  ลำเจียกเทศ พยาธิวิทยา การศึกษาเชลล์ภูมิคุ้มกันที่สัมพันธ์กับการรักษามะเร็งปอด และ กลุ่มโรค Asthma & COPD
41 RA อ. ดร.นพ. สิรวัฒน์ ศรีฉัตราภิมุข โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี COVID-19: comparative study of dexamethasone and pulse methylprednisolone in COVID-19 pneumonia; natural history of COVID-19 - clinical picture and immune response during and after recovery
42 RA ผศ. ดร. อภิชญา พวงเพ็ชร์ พยาธิวิทยา งานวิจัยด้าน Pharmacogenomic และมะเร็งเม็ดเลือด
43 RA อ.พญ.ปริศนา ปัญญาไวย โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี Stem cell in spinal cord injury อยู่ในระหว่าง เลี้ยง stem cell โดยอาจารย์ preclinic
44 RA อ.พญ.ตรีรัตน์  ตั้งพูลผล โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี  
45 RA อ. ดร. พญ.ปิยา แช่มสายทอง สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา Amniotic fluid infection in preterm labor syndromes
Biomarker for preeclampsia prediction Placental histopathology in obstetrical syndromes Circulating markers in Thalassemia