ด้าน : งานวิจัยด้านอื่นๆ

รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิจัยโครงการต้นกล้ารามาธิบดี
สังกัด ชื่อ-นามสกุล : อาจารย์ ภาควิชา ชื่องานวิจัย โควตาการรับนักศึกษา (คน)
RA ผศ. ดร.นพ.ชูศักดิ์  โอกาศเจริญ กุมารเวชศาสตร์ 1. Health care supply chain and logistics.
2. Operation research.
 
RA อ. ดร.พญ.ธนาวดี ประชาสันต์ จิตเวชศาสตร์ ไม่ระบุ  
RA อ. ดร.อรลักษณ์ พัฒนาประทีป ระบาดวิทยาคลินิกและชีวสถิติ - health technology assessment
- data mining
 
RA รศ. นพ.จันทร์ชัย เจรียงประเสริฐ โสต ศอ นาสิกวิทยา Integrative treatment  
RA รศ. พญ.ธัญนันท์ เรืองเวทย์วัฒนา อายุรศาสตร์ cancer  
RA รศ. นพ.พอพล โรจนพันธุ์ อายุรศาสตร์ ไม่ระบุ  
RA อ. นพ.ปริญญ์ วาทีสาธกกิจ อายุรศาสตร์ epidemiology (cardiovascular)  
RA อ. นพ.ชญาน์ทัต เรืองกิจ โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี
(กุมารเวชศาสตร์)
งานวิจัยเกี่ยวกับทารกแรกเกิด, การช่วยฟื้นคืนชีพทารกแรกเกิด  
RA ผศ. พญ.ทานตะวัน อวิรุทธ์วรกุล โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี
(จิตเวชศาสตร์)
1. sleep problems
2. mindfulness 
3. compassion 
4. enneagram
 
RA อ. ดร.นพ.ธเนศ ปิติธรรมภรณ์ โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี
(อายุรศาสตร์)
Autoimmune disease / hematologist disease  
SC รศ. ดร.สิทธินันท์ ชนะรัตน์ ชีวเคมี    
RA รศ. นพ. ศิริไชย หงษ์สงวนศรี ภาควิชาจิตเวชศาสตร์    
RA อ. พญ.เริงฤดี ปธานวนิช ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน 1. Factors associated with e-cigarette use among youth in Thailand
2. Smoking & COVID-19
3. Hospitalization, mortality and costs of smoking attributable diseases
4. Tobacco industry interference with tobacco control in Thailand
5. Effects of tobacco control policy on health outcomes in Thailand
 
RA รศ.นพ.สรวุฒิ ธรรมยงค์กิจ โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี
(ออร์โธปิดิกส์)
   
RA รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1. Surgical Robotics: NeuroSurgical Robot, Spine Surgical Robot, Breast Biopsy Robot, Surgical Training System
2. Rehabilitation and Assistive Tech: Lower-Limb Exoskeletal, Elderly Care Robot
3. Hospital Service Robot: DoctoSight-TeleMed Robot, Drug Delivery Robot
 
RA อาจารย์ ดร.ฐิติพัทธ อัชชะกุลวิสุทธิ์ ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ Large language model for healthcare, Medical Image Processing