งานวิจัยด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์การแพทย์ และงานวิจัยด้านอื่นๆ
Other Research

You are here

ด้าน : งานวิจัยด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์การแพทย์ และงานวิจัยด้านอื่นๆ

รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิจัยโครงการต้นกล้ารามาธิบดี
ที่ สังกัด ชื่อ-นามสกุล : อาจารย์ ภาควิชา ชื่องานวิจัย
1 RA ผศ. ดร.นพ.ชูศักดิ์  โอกาศเจริญ กุมารเวชศาสตร์ 1. Health care supply chain and logistics.
2. Operation research.
2 RA อ. ดร.พญ.ธนาวดี ประชาสันต์ จิตเวชศาสตร์ ไม่ระบุ
3 RA อ. ดร.อรลักษณ์ พัฒนาประทีป ระบาดวิทยาคลินิกและชีวสถิติ - health technology assessment
- data mining
4 RA อ. นพ.เบญทวิช สุรศาสตร์พิศาล** เวชศาสตร์ครอบครัว LGBTQ-related content in medical curriculum of undergraduate level of Thailand
5 RA รศ. นพ.สุเมธ ธีรรัตน์กุล ศัลยศาสตร์ งานศึกษาอัตราการหย่าร้างของครอบครัวเด็กที่ได้รับการผ่าตัดปลูกถ่ายตับ (พยาบาลทำเพื่อประกอบการเรียนปริญญาโทไป present ที่ประเทศญี่ปุ่น)
6 RA รศ. นพ.จันทร์ชัย เจรียงประเสริฐ โสต ศอ นาสิกวิทยา Integrative treatment
7 RA รศ. พญ.ธัญนันท์ เรืองเวทย์วัฒนา อายุรศาสตร์ cancer
8 RA รศ. นพ.พอพล โรจนพันธุ์ อายุรศาสตร์ ไม่ระบุ
9 RA อ. นพ.ปริญญ์ วาทีสาธกกิจ อายุรศาสตร์ epidemiology (cardiovascular)
10 RA อ. นพ.ชญาน์ทัต เรืองกิจ โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี
(กุมารเวชศาสตร์)
งานวิจัยเกี่ยวกับทารกแรกเกิด, การช่วยฟื้นคืนชีพทารกแรกเกิด
11 RA ผศ. พญ.ทานตะวัน อวิรุทธ์วรกุล โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี
(จิตเวชศาสตร์)
1. sleep problems
2. mindfulness 
3. compassion 
4. enneagram
12 RA อ. ดร.นพ.สุทธิพงษ์ สวัสดิ์วิโรจวงศ์ โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี
(พรีคลินิก)
- Pathophysiology of diarrhea
- Role of fatty acid receptor in GI tract biology
- Development of novel antidiarrheal medication
13 RA อ. ดร.นพ.ธเนศ ปิติธรรมภรณ์ โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี
(อายุรศาสตร์)
Autoimmune disease / hematologist disease
14 SC อ. ดร.สิทธินันท์ ชนะรัตน์ ชีวเคมี Optimization of Biosimilars expression in yeast Pichia pastoris
15 RA รศ. นพ. ศิริไชย หงษ์สงวนศรี ภาควิชาจิตเวชศาสตร์  
16 RA อ. พญ.เริงฤดี ปธานวนิช ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน 1. Factors associated with e-cigarette use among youth in Thailand
2. Smoking & COVID-19
3. Hospitalization, mortality and costs of smoking attributable diseases
4. Tobacco industry interference with tobacco control in Thailand
5. Effects of tobacco control policy on health outcomes in Thailand

.
หมายเหตุ : ** งานวิจัยด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์การแพทย์

Elective โครงการต้นกล้ารามาธิบดี
อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ชั้น 8 (สำนักงานชั่วคราว) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
270 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400. Map : 0-2201-1734  Map  : 0-2201-1734
Map : ratonkla@mahidol.ac.th  Facebook Map