ทุนภายใน

ทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายได้คณะฯ
ลำดับที่ ประเภททุนและวงเงิน รายละเอียด
1 ทุน Biomedical research วงเงินไม่เกิน 200,000 บาท • การวิจัยทางคลินิกทางการแพทย์ และการพยาบาล
• การวิจัยพื้นฐาน
2 ทุนวิจัยทางคลินิกขนาดกลาง วงเงิน 200,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท เพื่อมุ่งสนับสนุนโครงการวิจัยทางคลินิกขนาดกลางที่เป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ในระดับสากล หรือมีผลชัดเจนต่อการแก้ปัญหาสาธารณสุขของประเทศ
3 ทุนวิจัยร่วมคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท สนับสนุนโครงการวิจัยที่เป็นความร่วมมือระหว่างบุคลากรคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตามระเบียบปฏิบัติคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ว่าด้วยการให้ทุนวิจัยร่วม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และคณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2550
4 ทุน Health services research วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท • การวิจัยทางด้านการบริการ
• การวิจัยทางด้านพฤติกรรมศาสตร์ และสังคมศาสตร์
5 ทุนวิจัยด้านการศึกษา วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท การวิจัยทางด้านการศึกษาของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
6 ทุนวิจัยเพื่อปรับปรุงคุณภาพงาน วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท การวิจัยทางด้านกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจของคณะฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงคุณภาพงาน

 

<<คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม>>

 

ทุนสนับสนุนกลุ่มวิจัยมุ่งเป้า (Concept paper)

แสดงแนวความคิดพื้นฐานหรือปัญหาและอุปสรรคทางวิชาการที่มีความสำคัญหรือมีความจำเป็นที่จะต้องทำการวิจัยเรื่องนี้

 

<<คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม>>

ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำวิจัยของอาจารย์คณะฯ

ด้วยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ประกาศรับสมัครทุนพัฒนาศักยภาพในการทำวิจัยของอาจารย์ พ.ศ. 2546 ให้แก่ผู้ดำรงค์ตำแหน่งอาจารย์ได้แก่ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งได้รับวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์หรือผู้ช่วยศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยมหิดลและมีความรู้ความชำนาญที่จะดำเนินงานวิจัย ด้วยตนเองได้

<<คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม>>

ทุนงบประมาณแผ่นดิน

เป็นทุนที่จัดสรร จากเงินงบประมาณแผ่นดิน ของมหาวิทยาลัยมหิดล การเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน โครงการวิจัยจะต้องสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กลุ่มเรื่องเร่งด่วน และนโยบายรัฐบาล ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในแต่ละปี

<<คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม>>

ทุน R2R

เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง และความสามารถทางวิชาการและการวิจัยของบุคลากรทุกระดับของคณะฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

วัตถุประสงค์ 1. ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาคุณภาพของงานประจำทุกพันธกิจทุกระดับสู่วิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด โดยใช้การวิจัยเป็นเครื่องมือ
2. ส่งเสริมให้เกิดโครงร่างการวิจัย และงานสร้างสรรค์ ที่มีคุณภาพสอดคล้องกับประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการทำงานในทุกระดับ
3. สร้างเครือข่ายกลุ่มผู้ปฏิบัติ ในประเด็นปัญหาที่สำคัญที่เชื่อมโยงกันทั้งภายในและภายนอกองค์กร
4. ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ การเผยแพร่ความรู้ การตีพิมพ์บทความในวารสารทางวิชาการ ตลอดจนการแจ้งจดเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย
กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีที่สนใจพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R) ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน
ระยะเวลาการขอทุน ตลอดทั้งปี

 

<<คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม>>

 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

หน่วยวิเคราะห์ข้อมูลและทุนวิจัย สำนักงานวิจัย วิชาการและนวัตกรรม
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
อาคารวิจัยและสวัสดิการ ชั้น 3 ห้อง 321 เลขที่ 270 ถนนพระราม 6 พญาไท ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2201-1701 หรือ 0-2201-2504