ทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายได้ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายได้ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

    

รายการ File Download
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย การบริหารเงินอุดหนุนการวิจัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย การบริหารเงินอุดหนุนการวิจัย พ.ศ. 2560
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2560

ขั้นตอนการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายได้คณะฯ
ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยทุนรายได้คณะฯ 
1. หนังสือนำส่งขอเสนอขอรับทุนรายได้คณะฯ
2. แบบเสนอโครงการวิจัยทุนรายได้คณะฯ
3. หนังสือนำส่งแบบรายงานความก้าวหน้า
4. แบบรายงานความก้าวหน้า
5. หนังสือนำส่งรายงานฉบับสมบูรณ์
6. แบบฟอร์มการเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์
7. หนังสือนำส่งขอปรับเปลี่ยนงบประมาณ
8. หนังสือขอขยายระเวลาโครงการ
9. แบบฟอร์มขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายโครงการวิจัย ปี 60-64
10. แบบฟอร์มขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายโครงการวิจัย ปี 65 เป็นต้นไป
11. แบบฟอร์มขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อการวิจัยและพัฒนาและการอนุมัติเบิกจ่าย_กรณีนักวิจัยได้รับทุนโดยตรง
12. ใบสำคัญรับเงิน
13. ใบรับรองหรือแทนใบเสร็จรับเงิน
14. หนังสือขออนุมัติยืมเงิน
15. สัญญายืมเงิน