You are here

R2R

โครงการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R)
วัตถุประสงค์ :  เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง และความสามารถทางวิชาการและการวิจัยของบุคลากรทุกระดับของคณะฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลดังนี้
1. ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาคุณภาพของงานประจำทุกพันธกิจทุกระดับสู่วิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด โดยใช้การวิจัยเป็นเครื่องมือ
2. ส่งเสริมให้เกิดโครงร่างการวิจัย และงานสร้างสรรค์ ที่มีคุณภาพสอดคล้องกับประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการทำงานในทุกระดับ
3. สร้างเครือข่ายกลุ่มผู้ปฏิบัติ ในประเด็นปัญหาที่สำคัญที่เชื่อมโยงกันทั้งภายในและภายนอกองค์กร
4. ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ การเผยแพร่ความรู้ การตีพิมพ์บทความในวารสารทางวิชาการ ตลอดจนการแจ้งจดเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย
กลุ่มเป้าหมาย : บุคลากรคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีที่สนใจพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R) ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน
ระยะเวลาการขอทุน  : ตลอดทั้งปี

 

รายการ File Dowload
ขั้นตอนการพิจารณาทุน R2R
1. แบบเสนอโครงการวิจัยในงานประจำ
2. บันทึกนำแบบเสนอโครงการวิจัยในงานประจำ (ยื่นพร้อมเอกสารข้อ 1)
3. ข้อตกลงโครงการ R2R
4. แบบรายงานความก้าวหน้า
5. แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินโครงการ
6. ใบสำคัญรับเงินใช้กรณี ค่าตอบแทนคนไข้
7. ใบรับรองหรือแทนใบเสร็จรับเงิน
8. แบบแสดงการมีส่วนร่วมของผู้ช่วยวิจัย
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาทุนพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมในงานประจำ

 

 

 

 

หน่วยวิเคราะห์ข้อมูลและทุนวิจัย สำนักงานวิจัย วิชาการและนวัตกรรม

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

อาคารวิจัยและสวัสดิการ ชั้น 3 ห้อง 307 เลขที่ 270 ถนนพระราม 6 พญาไท ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์/โทรสาร 0-2201-1701 หรือ 0-2201-2504 หรือ 0-2201-0297