ทุนภายนอก

แหล่งทุนภายในประเทศ

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ

 มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย (TTF)

 มูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย (TTSF)

 ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)

 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)

 ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC)

 ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)

 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

 โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.)

 ทุน พวอ. ปริญญาโท - ปริญญาเอก

 ทุนเสริมสร้างงานวิจัย ภาคอุตสาหกรรม (SuRF)

 ทุนนักวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (IRF)

 ทุนนักวิจัยและนวัตกรรมเพื่อกิจการขนาดเล็ก (RISE)

 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.)

 สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)

 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร


แหล่งทุนต่างประเทศ

► Grand Challenges Canada

 Grand Challenges

 Horizon 2020 (the new EU funding programme)

 International Atomic Energy Agency (IAEA)

 Grants.gov

 National Institutes of Health (NIH)

 European Union (EU)

 National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID)

 The Bill & Melinda Gates Foundation

 The Sumitomo Foundation

 Center for Disease Control and Prevention (CDC) : USA

 World Health Organization (WHO) : USA

 Wellcome Trust : USA

 The American Foundation for AIDS Research (amfAR) : USA

 The Hitachi Scholarship Foundation : Japan

 International Foundation for Science (IFS) : Sweden

 Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) : Germany

 International Development Research Center (IDRC-CRDI) : Canada

 American Institute for Cancer Research (AICR) : USA

 Newton Fund

 British Council

 The Royal Society

 The Royal Academy of Engineering

 CRDF Global