เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ

เครื่อง 3 D
ลำดับที่ ค่าอุปกรณ์ (แบ่งตามประเภทวัสดุ) ค่าบริการ (ครั้งละ/บาท)
     
     
     
     

 

เครื่อง 3D Professional Printer
ลำดับที่ ค่าอุปกรณ์ (คิดตามน้ำหนัก) ค่าบริการ (ครั้งละ/บาท)
     
     
     
     

 

เครื่อง CNC
ลำดับที่ ค่าอุปกรณ์ (ตามความหนา) ค่าบริการ (ชิ้นงานละ/บาท)
     
     
     
     

 

Labview
ลำดับที่ ค่าบริการ (โครงการละ/บาท)
   

 

Workstation
ลำดับที่ ค่าบริการ (ชั่วโมงละ/บาท)