You are here

โครงสร้างองค์กร

โครงสร้างองค์กร

 

 

alt

ศ. นพ. ม.ล. ชาครีย์ กิติยากร

หัวหน้าศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์

 

 

alt

 นางปรีชญา พลเทพ

ผู้จัดการศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์

โทรศัพท์ 0 2201 2800
E-mail : preechaya.pol@mahidol.edu
น.ส. ณัฏฐา กวางแก้ว  นายวรเดช อมตนนท์ น.ส.ภัทราพร เลิศลักษณาพร
วิศวกร วิศวกร ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
โทรศัพท์ 0 2201 0387 โทรศัพท์ 0 2201 0375 โทรศัพท์ 0 2201 0375