โครงสร้างองค์กร

โครงสร้างองค์กร

 

 

alt

ศ. นพ. ม.ล. ชาครีย์ กิติยากร

หัวหน้าศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์

 

 

alt

 นายพชรณัชช์ เอกวุฒิ

ผู้จัดการศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์

โทรศัพท์ 0 2201 2800
E-mail : Patcharanatch.eka@mahidol.ac.th
น.ส.ณิชาพัชร์ รัตนพันธ์  นายวรเดช อมตนนท์ น.ส.ธนัญชา เภรีกุล น.ส.มนนิตา คงปั้น น.ส.ภัทราพร เลิศลักษณาพร
วิศวกร วิศวกร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
โทรศัพท์ 0 2201 2800 โทรศัพท์ 0 2201 2800 โทรศัพท์ 0 2201 2800 โทรศัพท์ 0 2201 0387 โทรศัพท์ 0 2201 0375