ลิขสิทธิ์ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ลำดับที่

เลขที่คำขอ

เลขทะเบียน

ข้อมูลผลงาน

เจ้าของลิขสิทธิ์

1 354527 ว1.006537

โปรแกรม "Thai Pediatric Bleeding Questionnaire"
ประเภท: วรรณกรรม
ลักษณะงาน: โปรแกรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหิดล
2 364493 ว1.007166

แอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ชื่อ
"หนูไม่กลัวโรงพยาบาล" เพื่อลดความวิตกกังวลของผู้ป่วยเด็กก่อนเข้ารับการเจาะไขกระดูก 
(A Newly developed mobile application to reduce anxiety for pediatric patient prior to bone marrow aspiration procedure)
ประเภท: วรรณกรรม
ลักษณะงาน: โปรแกรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3 368945 ด.203470

เพลง เรามาล้างมือกัน
ประเภท: ดนตรีกรรม
ลักษณะงาน: ทำนองและคำร้อง

มหาวิทยาลัยมหิดล
4 376946 ว1.008173

Application Teen's Mind
ประเภท: วรรณกรรม
ลักษณะงาน: โปรแกรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหิดล
5 377032 ว.42616 คู่มือการฝึกเบื้องต้นสำหรับผู้ป่วยอะเฟเซีย (Aphasia) เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาและการพูด
ประเภท: วรรณกรรม
ลักษณะงาน: สิ่งพิมพ์
มหาวิทยาลัยมหิดล
6 377034 ว.42618

คู่มือการใช้งาน Teen's Mind
ประเภท: วรรณกรรม
ลักษณะงาน: สิ่งพิมพ์

มหาวิทยาลัยมหิดล
7 377035 ว.42619

คู่มือการใช้งาน Teen's Mind Admin
ประเภท: วรรณกรรม
ลักษณะงาน: สิ่งพิมพ์

มหาวิทยาลัยมหิดล
8 378116 ว1.008273

ชุดคำสั่งแบบกึ่งอัตโนมัติเพื่อการวิเคราะห์คุณลักษณะทางกลศาสตร์ของปอด,การหายใจต้านเครื่อง, และภาวะการจำกัดของกระแสลม ในผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ  (MAFAI VENT)
 ประเภท: วรรณกรรม
ลักษณะงาน: โปรแกรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหิดล
9 378120 ว1.008275

โปรแกรม Thai Hand Hygiene Audit Application ในการเก็บข้อมูลการทำความสะอาดมือของบุคลากร โรงพยาบาลในประเทศไทย
ประเภท: วรรณกรรม
ลักษณะงาน: โปรแกรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหิดล
10 378121 ว1.008276

โปรแกรมเว็บไซต์ Thai Hand Hygiene Audit
ประเภท: วรรณกรรม
ลักษณะงาน: โปรแกรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหิดล
11 378758 ว.42865

คู่มือการใช้ Application Rama logbook บนโทรศัพท์มือถือ/คอมพิวเตอร์มือถือ สำหรับนักศึกษาแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 4-6

ประเภท: วรรณกรรม
ลักษณะงาน: สิ่งพิมพ์

มหาวิทยาลัยมหิดล
12 378759 ว.42866

คู่มือการใช้ Rama logbook สำหรับ admin ในระบบบูรณาการข้อมูลการเรียนรู้ของนักศึกษาแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 4-6
ประเภท: วรรณกรรม
ลักษณะงาน: สิ่งพิมพ์

มหาวิทยาลัยมหิดล
13 378767 ว1.008321

โปรแกรมทดสอบประสิทธิภาพการล้างมืออัจฉริยะ
ประเภท: วรรณกรรม
ลักษณะงาน: โปรแกรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
14 379788 ว1.008362

ระบบบูรณาการข้อมูลการเรียนรู้ของนักศึกษาแพทย์
ชั้นปีที่ 4-6 โดยใช้ application logbook
บนโทรศัพท์มือถือ/คอมพิวเตอร์
(Rama 4 th logbook, Rama 5 th logbook, Rama 6 th Logbook)
และ application ตรวจงานสำหรับอาจารย์
แพทย์ประจำบ้านหรือเจ้าหน้าที่ (Rama logbook - supervisor)
ประเภท: วรรณกรรม
ลักษณะงาน: โปรแกรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหิดล
15 380293 ว1.008418

Rama Motion Perimetry
ประเภท: วรรณกรรม
ลักษณะงาน: โปรแกรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหิดล
16 383880 ว1.008587

โปรแกรมบริหารจัดการสถานพยาบาลและคู่มือการใช้โปรแกรมบริหารจัดการสถานพยาบาล
ประเภท: วรรณกรรม
ลักษณะงาน: โปรแกรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหิดล
17 385749 ว1.008734

Parkinson’s Pen Pal
ประเภท: วรรณกรรม
ลักษณะงาน: โปรแกรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหิดล
18 385651 ว1.008740

ระบบข้อมูลผู้ป่วยขั้นก้าวหน้า (iDoctors)
ประเภท: วรรณกรรม
ลักษณะงาน: โปรแกรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหิดล

 

สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2201 2800