You are here

ทุนกลุ่มวิจัยมุ่งเป้า

ทุนสนับสนุนกลุ่มวิจัยมุ่งเป้า (Concept paper)

     เพื่อให้เกิดการพัฒนากลุ่มวิจัยแบบมุ่งเป้า และสามารถเอื้ออำนวยต่อการพัฒนาความเป็นเลิศทางวิจัยของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

รายการ File Dowload
Time line การสมัครทุนสนับสนุนกลุ่มวิจัยมุ่งเป้า
1. ประกาศคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เรื่อง ทุนสนับสนุนกลุ่มวิจัยมุ่งเป้า พ.ศ. 2559
2. หลักเกณฑ์และวิธีดำเนินการให้ทุนสนับสุนกลุ่มวิจัยมุ่งเป้า
3. ขั้นตอนการสมัครขอรับทุนสนับสนุนกลุ่มวิจัยมุ่งเป้า
4. บันทึกเสนอขอรับทุน
5. แบบเสนอ Concept paper
6. แบบเสนอโครงการ ทุนสนับสนุนกลุ่มวิจัยมุ่งเป้า
6.1 แบบเสนอโครงการ ทุนสนับสนุนกลุ่มวิจัยมุ่งเป้า (โครงการต่อเนื่อง)
7. สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินทุนสนับสนุนกลุ่มวิจัยมุ่งเป้า
8. บันทึกขออนุมัติจ้าง ลจ.โครงการ
9. แบบฟอร์มขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายโครงการที่ได้รับเงินทุนสนับสนุนกลุ่มวิจัยมุ่งเป้า
10. แบบรายงานความก้าวหน้า
10.1 แบบรายงานความก้าวหน้า CF02
11. บันทึกส่งรายงานฉบับสมบูรณ์
12. แบบรายงานฉบับสมบูรณ์
13. บันทึกขออนุมัติยืมเงิน
14. สัญญายืมเงิน
15. ใบสำคัญรับเงิน
16. ใบรับรองหรือแทนใบเสร็จรับเงิน
17. ตัวอย่างแผนการใช้จ่ายเงินตามหมวดงบประมาณ
18. ขอปรับเปลี่ยนรายละเอียดค่าใช้จ่ายภายในโครงการทุนสนับสนุนกลุ่มวิจัยมุ่งเป้า
19. คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับหลักฐานการเงิน

 

 

หน่วยวิเคราะห์ข้อมูลและทุนวิจัย สำนักงานวิจัย วิชาการและนวัตกรรม

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

อาคารวิจัยและสวัสดิการ ชั้น 3 ห้อง 307 เลขที่ 270 ถนนพระราม 6 พญาไท ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์/โทรสาร 0-2201-1701 หรือ 0-2201-2504 หรือ 0-2201-0297