รศ. นพ. ม.ล.ชาครีย์ กิติยากร

 

ศ. นพ. ม.ล.ชาครีย์ กิติยากร

หัวหน้าศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล