You are here

ทุนพัฒนาศักยภาพ

ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำวิจัยของอาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

        ด้วยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ประกาศรับสมัครทุนพัฒนาศักยภาพในการทำวิจัยของอาจารย์ พ.ศ. 2546 ให้แก่ผู้ดำรงค์ตำแหน่งอาจารย์ได้แก่ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งได้รับวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์หรือผู้ช่วยศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยมหิดลและมีความรู้ความชำนาญที่จะดำเนินงานวิจัย ด้วยตนเองได้ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับทุนฯ ดังต่อไปนี้

รายการ File Dowload
1. ประกาศเรื่อง "ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำวิจัยของอาจารย์แพทย์ พ.ศ. 2556"
2. ประกาศเรื่อง " หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้สมัครขอรับทุนพัฒนาศักยภาพในการทำวิจัยของอาจารย์แพทย์ พ.ศ. 2553"
3. ขั้นตอนการสมัครทุนพัฒนาศักยภาพของอาจารย์แพทย์
4. ใบสมัครขอรับทุนพัฒนาศักยภาพในการทำวิจัยของอาจารย์แพทย์
5. แบบเสนอโครงการวิจัย ขอรับทุนพัฒนาศักยภาพในการทำวิจัยของอาจารย์แพทย์
6. ใบรับรองคุณภาพผลงานทางวิชาการของผู้สมัครรับทุนพัฒนาศักยภาพของอาจารย์แพทย์
7. บันทึกข้อความเสนอชื่อสมัครทุนพัฒนาศักยภาพ (ตัวอย่าง)
8. สัญญาผู้รับทุนพัฒนาศักยภาพในการทำวิจัยของอาจารย์แพทย์
9. แบบรายงานความก้าวหน้าผู้ได้รับทุนพัฒนาศักยภาพในการทำวิจัยของอาจารย์แพทย์
10. แบบตอบรับทุนจากอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกคณะฯ

 

หน่วยวิเคราะห์ข้อมูลและทุนวิจัย สำนักงานวิจัย วิชาการและนวัตกรรม

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

อาคารวิจัยและสวัสดิการ ชั้น 3 ห้อง 307 เลขที่ 270 ถนนพระราม 6 พญาไท ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์/โทรสาร 0-2201-1701 หรือ 0-2201-2504 หรือ 0-2201-0297