โรงพยาบาลค่ายพ่อขุนผาเมืองศึกษาดูงานระบบสารสนเทศและเวชระเบียน

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุม 1-2 ชั้น 6 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
งานเวชระเบียน คว้ารางวัลในงานมหกรรมคุณภาพครั้งที่ 24 ปี 2560

เมื่อวันที่ 24-25 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม 910ABC และห้องประชุม 810 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
งานเวชระเบียน ชนะเลิศการประกวดเว็บไซต์ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม 810B ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
งานเวชระเบียน ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ ประกวดเว็บไซต์สายบริบาล

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม 907 ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
นิเทศนักศึกษาฝึกงานสาขาเวชระเบียน ชั้นปีที่ 3  มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 งานเวชระเบียนและงานบริหารการรักษาพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ รศ.ดร. สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ  และ ผศ.ดร. ภัทร์ พลอยแหวน อาจารย์จาก คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สาขาเวชระเบียน มหาวิทยาลัยมหิดล

 
คุณมานะ แก้ววิเชียร ได้รับรางวัลบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นด้านบริการประจำปี 2559

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา คุณมานะ แก้ววิเชียร ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดงานเวชระเบียน

 
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก เข้าศึกษาดูงานเวชระเบียนออนไลน์และเว็บไซต์คณัะฯ

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 ณ อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
โครงการ Lean management ไปสู่การปฏิบัติงานอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ งานเวชระเบียน...

 
ทบทวนการให้บริการกับผู้ใช้บริการ ตามระบบบริหารคุณภาพ ISO9001:2015

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคาร 1

 
โรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก เข้าศึกษาดูงานเวชระเบียนและฝ่ายการพยาบาล

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559 ณ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559 ณ ห้อง 714 ชั้น 7 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 

ต้อนรับอาจารย์จาก คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล